Sziloh – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SYNÓW JAKUBA

W Księdze Rodzaju 49:10 Jakub błogosławi swoim 12 synom. To błogosławieństwo było także proroctwem. Jakub powiedział swojemu synowi, Judzie że jego potomkowie będą władcami i że jeden z jego potomków będzie ostatecznym władcą. „Berło nie odstąpi od Judy, ani laska władcy między jego stopami, aż przyjdzie, do którego należy, a posłuszeństwo narodów jest jego”. Chrześcijanie wierzą, że jest to odniesienie do Jezusa Chrystusa, który ustanowi wieczne królestwo w przyszłości. Jezus urodził się około 2000 lat po śmierci Jakuba. Pochodzenie Jezusa wywodzi się od syna Jakuba, Judy, w Ew. Łukasza 3: 23-34 iw Ewangelii Mateusza 1: 1-16. 

Judo, szczenię lwie, wróciłeś od łupu, mój synu. Skłonił się i położył się jak lew i jak lwica. Któż go obudzi?Nie będzie odjęte berło od Judy ani prawodawca spomiędzy jego nóg, aż przyjdzie Szylo i jemu będą posłuszne narody.

(Rodzaju 49:9-10)

Jakub wezwał swoich synów i powiedział: „Zbierzcie się, abym wam powiedział, co was spotka w dniach ostatecznych:

Tuż przed śmiercią ,każdego z osobna błogosławi.Gdy dochodzi do swojego syna Judy wypowiada następujące błogosławieństwo: „Nie oddali się berło od Judy ani laska rozkazodawcy spomiędzy jego stóp, aż przyjdzie Szilo; i jemu będzie się należeć posłuszeństwo ludów” (Rdz 49:10). Prawo do wydawania rozkazów (laska rozkazodawcy) oraz władza królewska (berło) przypadały plemieniu Judy od czasu, gdy na tron wstąpił Dawid, pochodzący z tego plemienia. Miało tak być aż do nadejścia Szilo, co wskazywało, że królewska linia potomków Judy zakończy się właśnie na Szilo, który będzie nieprzemijającym dziedzicem. Także przed upadkiem królestwa Judy Jehowa wyjawił ostatniemu królowi judzkiemu, Sedekiaszowi, że władza zostanie powierzona temu, kto ma do niej prawo (Eze 21:26, 27).* Najwyraźniej więc chodziło o Szilo, gdyż imię to oznacza „ten, którego to jest; ten, do którego to należy”.

tak mówi Pan Bóg: Zdejm zawój, usuń koronę! Wszystko będzie inne: co jest małe, zostanie wywyższone, a to, co wysokie, poniżone. .Ruinę, ruinę z ciebie uczynię taką, jakiej nigdy nie było, dopóki nie przyjdzie ten, do którego należy sąd i któremu go przekażę.” 

W późniejszych stuleciach jedynym potomkiem Dawida, któremu obiecano władzę królewską, okazał się Jezus Chrystus. Przed jego narodzinami anioł Gabriel powiedział Marii: „Jehowa Bóg da mu tron Dawida, jego ojca, i będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca” (Łk 1:32, 33). A zatem określenie Szilo musi się odnosić do Jezusa Chrystusa, „Lwa, który jest z plemienia Judy” (Obj 5:5; por. Iz 11:10; Rz 15:12).

Inne fragmenty Pisma podkreślają, że Mesjasz będzie rządził Ziemią z mocą i autorytetem. Berło Jego autorytetu będzie światowe i nieugięte.

” Proście Mnie, a z pewnością dam narodom jako dziedzictwo wasze, a krańce ziemi jako wasze posiadanie. Złamiesz je laską żelazną, roztrzaskasz je jak gliniane ”. (Psalm 2:8-9)

i będzie ich rządził laską żelazną, tak jak naczynia garncarskie są rozbite na kawałki, jak i ja otrzymałem władzę od Mojego Ojca. ” (Obj 2:27)

I urodziła syna, mężczyznę, który ma rządzić wszystkimi narodami laską żelazną; a jej dziecko zostało złapane na Boga i na Jego tronie. „ (Obj 12:5)

” Z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim uderzyć narody, a On nimi rządzi rózgą żelazną; i kroczy po tłoczni wina zaciekłego gniewu Boga, Wszechmogącego. „ (Obj 19:15)

Reklamy

” ..rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici.. „

Księga Objawienia, opisuje świętych pomagających Chrystusowi rządzić narodami „laską żelazną”

A zwycięzcy
i temu, co czynów mych strzeże do końca,
dam władzę nad poganami,
 a rózgą żelazną będzie ich pasał:
jak naczynie gliniane będą rozbici –
 jak i Ja [wszystko] to otrzymałem od mojego Ojca –
i dam mu gwiazdę poranną.

(Objawienie 2:26-28)
Obj. 2:27 i rządzi nimi rózgą żelazną, tak jak naczynia garncarskie są rozbite na kawałki, tak jak ja otrzymałem władzę od Mojego Ojca;

Ten fragment jest cytatem z Psalmu 2: 9. Aby zrozumieć znaczenie tego cytatu, musimy odwiedzić kontekst całego fragmentu Starego Testamentu:

Dlaczego narody są wzburzone,  
    a narody wymyślają próżną rzecz? 
Królowie ziemi stanęli na  
    nogi I władcy naradzają się  
    przeciwko Panu i przeciwko Jego Pomazańcowi, mówiąc:  
„Rozerwijmy ich kajdany  
    i odrzućmy od nich sznury!”  
Kto siedzi na niebie, śmieje się,  
    Pan szydzi z nich. 
Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie  
    i przerazi ich w gniewie swoim, mówiąc:  
„Ale ja, Ja, zainstalowałem Mojego Króla  
    na Syjonie, moją świętą górę”  
„Z pewnością powiem o dekrecie Pana: 
    Powiedział do mnie: „Ty jesteś Moim Synem,  
    dziś zrodziłem Cię. 
‚Proście Mnie, a z pewnością dam narodom jako dziedzictwo wasze,  
    a krańce ziemi jako wasze posiadanie. 
„Złamiesz je laską żelazną,  
    roztrzaskasz je jak gliniane”. 

W tym kontekście możemy znaleźć wiele szczegółów, które ujawniają czas i okoliczności, które opisuje Psalmista. Po pierwsze, wszystkie narody Ziemi są w „zgiełku”. Spiskują w próżności, by rzucić wyzwanie autorytetowi samego Boga. Królowie ziemi pracują razem przeciwko Mesjaszowi, Pomazańcowi Bożemu. Pragną okraść Go z Jego mocy, by nimi rządzić.

Oczywiście nie są to wierzący. Przeciwstawiają się autorytetowi Pana, a ich dumne, grzeszne serca dążą do buntu. Tymczasem Pan szydzi z ich żałosnych planów pokonania Jego mocy na ziemi. Pan obiecuje mówić do nich w gniewie i wściekłości, odmawiając im zwycięstwa i instalując Mesjasza jako Króla Ziemi w Jerozolimie na Jego świętej górze.

Pan obiecuje, że uczyni Swego Syna Królem i da mu dziedzictwo aż po krańce ziemi. Cała Ziemia stanie się własnością Chrystusa, którą będzie rządził z absolutną władzą. On złamie bunt i roztrzaska siły tych grzesznych narodów, które chcą rzucić wyzwanie Jego władzy. Wiemy, że te rzeczy spełniają się podczas Drugiego Przyjścia Pana, kiedy On ustanawia swoje Królestwo na ziemi. 

Dlatego wyrażenie cytowane w Objawieniu 2 z Psalmu 2 jest odniesieniem do Chrystusa rządzącego narodami ziemi podczas Tysiącletniego Królestwa. Ta zasada będzie dotyczyć wszystkich naturalnych ludzi żyjących w Królestwie, zarówno niewierzących, jak i wierzących. Z drugiej strony, nie dotyczy to uwielbionych świętych, którzy przy zmartwychwstaniu otrzymali nowe, wieczne ciała.

Wracając do Objawienia 2, widzimy, jak Jezus zastosował tę prawdę z Psalmu 2 do kościoła:

Obj. 2:26 „Kto zwycięży, a kto zachowuje moje uczynki aż do końca, dam mu władzę nad narodami; 
Obj. 2:27 i rządzi nimi rózgą żelazną, tak jak naczynia garncarskie są rozbite na kawałki, tak jak ja otrzymałem władzę od Mojego Ojca; 
Obj. 2:28 i dam mu gwiazdę poranną.

Jezus obiecuje, że temu, kto zwycięży (tj. Kto dojdzie do zbawczej wiary w Jezusa … zob. 1 Jana 5: 4 ), Jezus udzieli władzy nad narodami Królestwa. Po raz kolejny są to narody świata, które zaludniają Królestwo na ziemi. Narody te będą obejmować naturalnych ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących, którzy wymagają rządzenia, ponieważ zajmują ciała upadłe, nadal podatne na grzech. Gdy Jezus rządzi z autorytetem nad narodami, daje zmartwychwstałym świętym możliwość rządzenia narodami z Nim zgodnie z Objawieniem 20: 4. 

Chociaż Królestwo Boże z pewnością będzie musiało zostać wprowadzone z przerażającym pokazem boskiej mocy, nie jest to sposób, w jaki Bóg zamierza rządzić ziemią przez następne tysiąc lat. W Tysiącleciu nowy światowy przywódca, Jezus Chrystus, „będzie karmił swoją trzodę jak pasterz; On zgromadzi baranki swym ramieniem i nosi je na swoim łonie, i delikatnie poprowadzi tych, którzy są z młodymi ”( Izajasza 40:11 ).

Bóg nasz Ojciec Potrzebuje tych, którzy spędzili swoje życie, rozwijając charakter Jezusa Chrystusa – tych, którym można ufać, że będą sprawować władzę z miłością i miłosierdziem, a także stanowczością i sprawiedliwością tak jak jego Syn

„…słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku…”

Potężne proroctwo wypowiedziane blisko 20 stuleci temu na Górze Oliwnej.Ostatecznego spełnienia się , oczkujemy w naszych czasach.Jakie to ma znaczenie dla chrześcijan i niewierzących?

  A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,

(Ew.Mateusza 24:28-29)

Góra Oliwna

Proroctwo wypowiedziane przez Jezusa na Górze Oliwnej, która była miejscem nauczania o nadchodzącym zniszczeniu Jerozolimy i końcu wieku oraz Jego powtórnym przyjściu.Dla wierzącego jest to nauka o tym, co ma nadejść, a w niektórych przypadkach już przyszło w spełnieniu pewnych proroctw.To co usłyszeli uczniowie , jest również ostrzeżeniem dla tych, którzy nie wierzą w Jego drugie przyjście lub drugi adwent, zwany także Parousią.

Proroctwo Na Górze Oliwnej

Proroctwo to możemy nazwać kazaniem lub rozmową, którą Jezus przeprowadził z uczniami, którzy prosili Go o koniec wieku i nadchodzące zniszczenie świątyni. Uczniowie z zachwytem podziwiali świątynię, ale Jezus prorokował, że „ Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». ” (Mt 24: 2) byli bardzo zdumieni tym stwierdzeniem, więc Jego „ uczniowie przyszli do niego prywatnie mówiąc: „Powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak twojego przyjścia [ Parousia ] i końca wieku ”(Mt 24: 3). Kazanie na górze jest odpowiedzią Jezusa na te dwa pytania; kiedy te rzeczy będą miały miejsce (zniszczenie świątyni) i kiedy nadejdzie koniec i co będzie „znakiem twojego przyjścia”. Proroctwo zaczyna się w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, ale rozciąga się na rozdział 25. Mateusza. dało nam wiele znaków do szukania, a te miały miejsce w naszych czasach. Znaki są podobne do tego, co widzisz jadąc autostradą i mówią nam, czego się spodziewać po drodze.Dziś doszliśmy do miejsca, w którym te znaki na większą skalę realizują się, i otrzymaliśmy obietnicę że wszystkie się do końca spełnią (Ew.Łukasza 21:33)

Wprowadzenie

Pod koniec swojej ziemskiej służby Jezus zadziwił swoich uczniów przepowiadając zniszczenie świątyni w Jerozolimie. Doprowadziło to do najdłuższego i najbardziej szczegółowego ze wszystkich proroctw podanych przez Jezusa i zostało zapisane w każdej z trzech ewangelii synoptycznych (Mateusza, Marka i Łukasza). Jezus siedział na Górze Oliwnej, gdy mówił te rzeczy ( Mt 24: 3 , Ew. Marka 13: 3 ). Mówi nam ono o Jego powtórnym przyjściu i dlatego jest uważane za istotne dla proroctwa w Objawieniu.

Jak można się było spodziewać, wśród wielu badających Pismo Święte istnieje wiele nieporozumień dotyczących tego, jak zrozumieć pisemne relacje z przemówienia na Górze Oliwnej. W tym artykule przyjrzymy się wszystkim trzem opisom ewangelii równolegle i omówimy wyzwania interpretacyjne, a także niektóre sprzeczne opinie. Zakończę, przedstawiając własne przemyślenia, jak najlepiej zrozumieć rzeczy, których Jezus nauczał w tym proroctwie.

Zapis w trzech Ewangeliach

Trzy pisemne relacje zapisane w Ewangeliach są następujące:

 • Ew. Mateusza 24: 1-51 – relacja Mateusza jest najczęściej wymieniana, ponieważ jest najdłuższa i najbardziej szczegółowa. Jego relacja rzeczywiście rozciąga się poza tę proroczą część do Ew. Mateusza 25: 1-46 , gdzie Jezus podał kilka przypowieści dotyczących Jego przyjścia pod koniec wieku i ostatecznego sądu.
 • Ew. Marka 13: 1-37 – relacja Marka jest dość podobna do relacji Mateusza, ale z nieco mniejszymi szczegółami. Mimo to oferuje inną perspektywę, która pomaga w ogólnym zrozumieniu. Wiadomo, że Marek był bliskim towarzyszem Piotra, więc ogólnie przyjmuje się, że Piotr jest głównym źródłem informacji o Marku.
 • Ew. Łukasza 21: 5-36 – relacja Łukasza oferuje więcej różnic od relacji Mateusza. Oczywiście Ewangelia Łukasza jest kompilacją relacji, które uzyskał, starając się odnotować wydarzenia historyczne swoich czasów naocznych świadków ( Łk 1: 1-4 ). Nie wiemy z całą pewnością, jakich źródeł użył Łukasz w swojej relacji.

Niektóre szczegóły, o których mówił Jezus w swoim proroctwie , pojawiają się również w Ew. Łukasza 17: 22-37 . Relacja z Łukasza 17 była wcześniejszą okazją, w której Jezus dyskutował o czasach ostatecznych ze Swoimi uczniami. Ponieważ jest to materiał pokrewny, zbadamy również ten fragment w tym artykule.

Istnieją trzy różnice między trzema opisami ewangelii, ale nie stanowi to problemu, ponieważ nie są one sprzeczne. To naturalne, że różni ludzie wyrażają wspomnienia tego, co słyszeli inaczej lub podkreślają różne rzeczy. Mimo to musimy nadal rozwiązywać różnice w sposób spójny ze sobą iz innymi powiązanymi pismami świętymi.

Wszystkie trzy relacje zaczynają się od opuszczenia świątyni przez Jezusa, a każda relacja (zwłaszcza Mateusza) wskazuje, że opuścił on świątynię wkrótce po tym, jak stanął twarzą w twarz i wypowiedział się przeciwko faryzeuszom ( Mt 23: 34-39 , Marka 12:12 , Łukasza 20:45 -47 ). Ten wyrok przeciwko przywódcom Izraela (a co za tym idzie, także ich zwolennikom) zapewnia warunki do przemówienia jakie udzielił uczniom będąc na górze Oliwnej

Zapowiedź zniszczenia świątyni

MATEUSZ – „Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. Lecz On rzekł do nich: «Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».”

MAREK – „Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: «Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!» Jezus mu odpowiedział: «Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».”

ŁUKASZ – „Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział:«Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». „

Po pierwsze, widzimy, jak niektórzy uczniowie komentują Jezusowi piękno i wielkość świątyni. Wtedy Jezus oszołomił ich odpowiedzią (niemal identycznie w każdym opisie), że cała piękna świątynia zostanie całkowicie zburzona!

Dla Żyda nic nie mogłoby być bardziej tragiczne niż zniszczenie świątyni. Uczniowie z pewnością połączyliby przepowiedziane zniszczenie świątyni z sądem Bożym, zwłaszcza w świetle bardzo niedawnych słów Jezusa o wyrokach przeciwko przywódcom Izraela. Przecież świątynia Izraela została kiedyś zniszczona ( przez Babilon ), co stało się aktem Bożego sądu przeciwko Jego ludowi, a zwłaszcza jego przywódcom (np. 2 Kron. 36: 11-12 , 14 , 15 -16 , 17 , 18 , 19 ). Druga świątynia został zbudowana i ukończona w 537–516 p.n.e  Jezus mówi teraz Swoim uczniom, że ta druga świątynia również zostanie zniszczona.

Wiemy oczywiście, że proroctwo Jezusa dotyczące zniszczenia drugiej świątyni spełniło się, gdy Rzym zburzył Jerozolimę w 70 r.n.e, mniej więcej 40 lat po tym, jak Jezus wypowiedział to proroctwo.

Pytania uczniów: kiedy i jak?

MATEUSZ  „A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?» „

MAREK A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali Go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej:  «Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?» „

ŁUKASZ –  „Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?»

Oczywiście uczniowie mieli pytania dotyczące tej strasznej przepowiedni dotyczącej zniszczenia świątyni. Jednak Mateusz i Marek wyraźnie wyjaśniają, że ich pytania nie były zadawane natychmiast po wypowiedzeniu proroctwa. Proroctwo powstało, gdy Jezus opuszczał świątynię, ale nie prosili Jezusa, aby to wyjaśnił, dopóki nie dotarli i nie wstąpili na Górę Oliwną, która oddalona była 2 mile od świątyni

Podczas ich spaceru uczniowie z pewnością dyskutowaliby między sobą o proroctwie i tworzyli swoje własne wyobrażenia o tym, co Jezus miał na myśli. Kiedy Jezus w końcu usiadł, zaczęli zadawać mu prywatnie pytania o proroctwie.Tak jak my dziś obecnie, tak i oni musieli być bardzo ciekawi, „kiedy to nastąpi

Pytania, które zadawali Jezusowi, ujawniają niektóre z ich wyobrażeń na temat tego, jak to proroctwo zostanie wypełnione. W szczególności założyli, że zniszczenie świątyni , powrót Chrystusa i koniec wieku nastąpią mniej więcej w tym samym czasie, jako jedno wielkie wydarzenie . Ich pytania wskazują również, że sądzili, że proroctwo wypełni się za ich życia, ponieważ chcieli wiedzieć, jaki znak będzie ostrzegać ich , że nadszedł czas. Możliwe że uczniowie spodziewają się, obowiązków jakie otrzymają , jako przyszli sędziowie pokoleń Izraela, w oparciu o wcześniejszą obietnicą Jezusa w Mt 19:28 „Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc* dwanaście pokoleń Izraela.

Być może ich założenie o jednym wielkim wydarzeniu w ich życiu było zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, co Jezus niedawno powiedział faryzeuszom w Mat. 23:39 : „ Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie» ” Z tego mogli wywnioskować, że to wielkie wydarzenie oznaczałoby przywrócenie królestwa Izraela, nawet jeśli ci faryzeusze byli tam, aby zobaczyć i uznać przyjście Jezusa jako króla. Być może założyli, że król Jezus stworzy wtedy jeszcze bardziej cudowną świątynię.

Oczywiście założenia sformułowane w umysłach uczniów niekoniecznie zgadzają się z wypełnieniem proroctwa znanego w umyśle Chrystusa.

Jezus odpowiada na pytania

Jezus udzielił długiej odpowiedzi na pytania Jego uczniów. Ze względu na dyskusję podzieliłem Jego odpowiedź na części , abyśmy mogli przejść i zastanowić się nad Jego odpowiedzią po jednej sekcji na raz.

W miarę upływu czasu czytelnik jest proszony o rozważenie wyzwań interpretacyjnych, nad którymi badacze pism debatują od wieków:

 1. Czy proroctwo odnosi się do zniszczenia świątyni w 70 r.n.e?
 2. Czy proroctwo odnosi się do czasów ostatecznych?
 3. Jeśli proroctwo (w pewnym sensie) odnosi się zarówno do lat 70-tych, jak i czasów ostatecznych, jak je połączyć?

Rozważymy też, jak Jezus odpowiedział na pytania uczniów:

 • Jak Jezus odpowiedział na pytanie, kiedy te rzeczy się wydarzą?
 • Jak Jezus odpowiedział na pytanie o znak  , który zapowiada Jego przyjście i koniec wieku?

Odpowiedź Część 1: Bóle porodowe

MATEUSZ„Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi.Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.”

MAREK –  „Wówczas Jezus zaczął im mówić: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą. Kiedy więc usłyszycie o wojnach i odgłosy wojenne, nie trwóżcie się! To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec.Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; wystąpią miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest [dopiero] początkiem boleści.”

ŁUKASZ –  „Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. „

Analiza : Od razu Jezus wskazuje, że spełnienie może nie być tak proste, jak mogli przypuszczać uczniowie. Chociaż uczniowie prosili Jezusa o pozytywny znak Jego przyjścia, Jezus zaczyna od ostrzegania ich, że najpierw pojawią się liczne niewiarygodne znaki i fałszywi Chrystusowie , którym towarzyszyć będą fałszywe nauki, aby ani nie zostali wprowadzeni w błąd, aby nie byli zastraszeni takimi znakami.

Kiedy Jezus ostrzegał ich, aby nie naśladowali  fałszywych Chrystusów , Jego uczniowie musieli się zastanawiać, jak mogliby nie odróżnić Jezusa od jakiegoś oszusta. Jednak Jezus wyraźnie przekazuje ideę, że taki błąd byłby możliwy, co sugeruje, że On odejdzie i powróci w innej formie. Jego ostrzeżenie mówi, że zanim wróci, będzie wielu fałszywych Chrystusów.

Wśród niewiarygodnych znaków Jezus wspomniał o wojnach, pogłoskach o wojnie, plagach, głodzie i trzęsieniach ziemi. Oznacza to, że ludzie zobaczą poważne polityczne i naturalne klęski i będą kuszeni, aby uwierzyć, że te rzeczy są oznakami, że są pod koniec wieku . Jezus ostrzega swoich naśladowców, że nawet jeśli się to wydarzy , nie należy ich interpretować jako znaków . Według relacji Łukasza, Jezus wspomniał także o wielkich znakach z nieba , które uważam za inny rodzaj niewiarygodnego znaku. Obejmowałoby to takie rzeczy jak zaćmienia Słońca i Księżyca, komety, meteory, błyskawice, ruch planet, rozmieszczenie gwiazd i wszelkie inne takie zjawiska obserwowane na niebie. I znowu takie rzeczy się zdarzają, ale nie należy ich interpretować jako znaków .

Jezus opisuje te rzeczy jako „ początek bólów porodowych ”, stosując metaforę kobiety w ciąży. Te pierwsze bóle porodowe  (dziś zwane „skurcze Braxtona-Hicksa”) mogą przyjść już nawet kilka tygodni wcześniej , zanim przyjdzie poród, a czasami są nawet nazywane jako„ fałszywe bóle porodowe” . Kobieta nie powinna się niepokoić tymi objawami. Mimo to, ona powinna mieć świadomość, że bardziej poważne prawdziwe bóle porodowe przyjdą na nią , a te bóle powinny poinformować ją, że zaczyna się poród. Ta metafora doskonale pasuje do punktu, jaki Jezus czyni w tej sekcji.

Czy to może dotyczyć spełnienia roku 70 roku?  Tak, może to dotyczyć w tym sensie, że w latach poprzedzających 70 r.n.e Izrael był świadkiem fałszywych proroków, o których Jezus ostrzegał. Żydowski historyk Józef Flawiusz opisał okres za czasów rzymskiego cesarza Klaudiusza (zmarłego w 54 r.n.e) jako czas wielu fałszywych proroków, magów i oszustów .

Również w latach przed 70 r.n.e pojawiły się pogłoski o wojnach. Najbardziej godnym uwagi był dekret cesarza Kaliguli z 39 r.n.e, który twierdził, że jest bóstwem i że w świątyni żydowskiej należy umieścić figurę samego siebie. Doprowadziłoby to do wojny, z wyjątkiem tego, że Kaligula został zamordowany w 41 r.n.e. Później rewolta żydowska przeciwko Rzymowi w 66 r.n.e  gwałtownie zwiększyła napięcia i ostatecznie doprowadziła do zniszczenia świątyni w 70 roku Wypełniając proroctwo Chrystusa o zniszczeniu świątyni (a także proroctwo Daniela o zniszczeniu Jerozolimy i świątyni w Dan 9:26 ).

Czy może to dotyczyć spełnienia czasów końcowych? Tak, ponieważ ostrzeżenia, które Jezus podaje tutaj o fałszywych Chrystusach i fałszywych znakach, wydają się doskonale pasować do proroctw czasów ostatecznych w Objawieniu.

W księdze  Objawieniu w rozdziale 6 mamy opis  plag które dosięgną ziemię .Dobrze one pasują do  niewiarygodnych znaków o których wspomniał Jezus (np. Łukasza 21: 9 , 11 ). W kontekście Objawienia powinniśmy zrozumieć, że chociaż wydarzenia po otworzeniu pieczęci będą miały miejsce w czasach ostatecznych, to nadal nie są wiarygodnymi znakami czasów ostatecznych. To dlatego, że w historii było wiele wojen, głodu i plag, i możemy zobaczyć więcej takich rzeczy w przyszłości. 

Czy to zapewnia znak? Nie. Jak dotąd Jezus wspomniał tylko, że będą fałszywi Chrystusowie i niewiarygodne znaki, i wyraźnie ostrzegł swoich naśladowców, aby nie przyjmowali tych rzeczy jako znaków Jego przyjścia.

Odpowiedź Sekcja 2: Prześladowanie

MATEUSZ –  „Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. „

MAREK –  „A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich. Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, lecz Duch Święty. Brat na śmierć wyda brata, a ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. „

ŁUKASZ – ” Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.  Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. „

Analiza : Jezus mówi tutaj o czasie prześladowań dla Jego wyznawców, ze wskazówkami, że prześladowania będą pochodzić od ludzi, od których nie będą się tego spodziewać. Mateusz wspomina o tych, którzy „ odpadają ” i „ zdradzają się nawzajem ” oraz o tym, jak „ miłość ludzi stygnie ”, co sugeruje, że prześladowania mogą pochodzić od tych, którzy kiedyś uważali się za przyjaciół i wierzących. Marek i Łukasz wspominają o zdradzie bliskich członków rodziny i przyjaciół, a prześladowania będą miały miejsce nie tylko na poziomie osobistym, ale także na szczeblu rządowym. Mimo to Jezus mówi im, że ci, którzy pozostaną wierni, zostaną zbawieni pomimo prześladowań. Zauważ, że „bycie zbawionym” niekoniecznie oznacza, że ​​twoje życie na ziemi zostanie oszczędzone ( Mt 24: 9, Marka 13:12 , Łukasza 21:16 ).

Marek i Łukasz zapisali, że Jezus powiedział Swoim uczniom, aby nie martwili się o to, co powiedzieć, gdy staną przed ich prześladowcami, ponieważ w tym czasie otrzymają boskie wypowiedzi o prawdzie i mądrości. Jezus dał im tę samą radę wcześniej, gdy posłał ich, aby głosili ewangelię w miastach Izraela ( Mt 10: 19-20 ) i gdy zostali postawieni przed wrogimi żydowskimi przywódcami religijnymi ( Łk 12: 11-12 ).

Mateusz i Marek mówią, że „ ten, który przetrwa do końca, zostanie zbawiony ”, a Mateusz kończy, mówiąc, że po tym, jak ewangelia dotrze do całego świata, nadejdzie koniec . Możemy słusznie kwestionować, co w tych wersetach oznaczać może „ koniec ”. Rozważymy to poniżej.

Czy to może dotyczyć spełnienia roku 70 r.n.e? Tak, te ostrzeżenia były z pewnością stosowane w latach 30-70 roku. Wyznawcy Jezusa zostali zabrani do synagog , reprezentując prześladowania ze strony wrogiego przywództwa żydowskiego. Szczepan jest przykładem naśladowcy Chrystusa, który otrzymał obiecaną inspirację w trakcie procesu ( Dz 6: 8 , 10 , 7: 54-55 ), a jego śmierć przez ukamienowanie jest przykładem śmiertelnych prześladowań chrześcijan od Żydów ( Dz. : 58-60 , Dz 8: 1-3 )

Bycie przyprowadzonym przed królów i gubernatorów mówi o prześladowaniu chrześcijan z rządzącego rządu, co z pewnością miało miejsce przed 70 r.n.e (np. Do samego Pawła w Dziejach 23-26 ). Śmierć apostoła Jakuba jest przykładem śmiertelnego prześladowania ze strony rządzącego rządu ( Dz 12: 1-2 ). Oczywiście rzymskie prześladowania chrześcijan trwały długo po zniszczeniu świątyni w 70 r.n.e.

W kontekście 70 r.n.e, co mogłyby oznaczać odniesienia do „ końca ”?

 • Być może ci „ którzy przetrwają do końca i zostaną zbawieni ” są Jego naśladowcami, którzy uciekli z Jerozolimy przed rozpoczęciem ataku z Rzymu, w którym to przypadku „koniec” odnosi się do zniszczenia świątyni. W każdym razie może to być postrzegane jako zapewnienie, że wierna resztka Izraela zostanie zachowana.
 • Jednak stwierdzenie, że „ ta ewangelia królestwa będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec ”, jest trudniejsze. Twierdzenie, że ewangelia była głoszona wszystkim narodom w roku 70 naszej ery , jest niezwykle niepewne. Prawdopodobnie kościół położył pewne korzenie w wielu miejscach Imperium Rzymskiego, ale to nie do końca spełnia uniwersalny zakres tego przejścia. Dlatego to stwierdzenie brzmi bardziej jak coś, co wydarzy się po zniszczeniu świątyni, w którym to przypadku „koniec ” musi odnosić się do jakiegoś większego końca poza 70 rokiem n.e.

Czy może to dotyczyć spełnienia czasów końcowych? Tak. Istnieją proroctwa dotyczące czasów ostatecznych wskazujące, że nastąpi odstępstwo na dużą skalę ( 2 Tes. 2: 3 ) i prześladowanie na szczeblu rządowym ( Ap 13: 5-7 , Dan 7:25 ). Jednak stwierdzenie o byciu wprowadzonym do synagog i chłosty również nie pasuje do czasów końca.

Instrukcje, aby nie martwić się o to, co powiedzieć i zamiast tego polegać na Duchu Świętym, dobrze pasują do rzeczy, które czytamy o życiu w czasach ostatecznych. Jezus obiecuje, że ci, którzy zachowują Jego słowo wytrwałości , zostaną wzmocnieni podczas nadchodzącego ucisku ( Ap 3:10). Poleganie Daniela na Bogu w niewoli babilońskiej zostało nagrodzone wielką mądrością i błogosławieństwem w trudnych próbach, jakie napotykał,pokazując nam, jak chrześcijanie powinni żyć podczas prześladowań w wielkim ucisku.

W kontekście czasów ostatecznych, co mogłyby oznaczać odniesienia do „ końca ”?

 • Ci, którzy przetrwają do końca i zostaną zbawieni,  mogą łatwo odnieść się do tych świętych, którzy wytrwali pośród ucisku czasów ostatecznych, odrzucają znak bestii i trzymają się ewangelii Jezusa ( Ap 12:11 , 13:10 , 14: 12-13 , 15: 2 ), ponieważ znajdą zbawienie w niebie ( Ap 20: 4 , 7:14 , 15 , 16 ).
 • Stwierdzenie, że „ ta ewangelia królestwa będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo dla wszystkich narodów, a potem nadejdzie koniec ”, faktycznie lepiej pasuje do kontekstu czasów ostatecznych, ponieważ ewangelia ta jest obecnie głoszona na cały świat.Obecnie jest to łatwe dzięki nowoczesnym środkom komunikacji. Ponadto w czasach ostatecznych wierni chrześcijanie wszyscy mocno trzymają się ewangelii podczas wielkiego ucisku . Oczywiście wielki ucisk nastąpi po gniewie Boga na ziemi, który słusznie można nazwać „ końcem”( Ap 15: 1 ).

Czy to zapewnia znak? Nie całkiem. Można przypuszczać, że prześladowania mogą być uważane za znak, ale lud Boży zawsze był prześladowany i zawsze będzie aż do końca. Fragmenty w tej sekcji nie dają żadnych środków, dzięki którym można by pozytywnie zidentyfikować jeden konkretny okres prześladowań jako znak. Jednak możemy zobaczyć wyraźny sposób na zidentyfikowanie prześladowań jako znak w następnej sekcji poniżej.

Odpowiedź Rozdział 3: Obrzydliwość spustoszenia

MATEUSZ – ” Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. „

MAREK –  „A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby nie wypadło to w zimie. „

ŁUKASZ –  „Skoro zaś ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! „

Analiza : Ta sekcja zaczyna się od Jezusa, który w końcu daje swoim uczniom pierwszy wyraźny znak , o który prosili. Nazywa to „ Ohydę spustoszenia ” u Mateusza i Marka , „ jej (spustoszenie) Izraela ” u Łukasza. (Ew.Łk 21:20-24)

Relacja Mateusza wyjaśnia, że ​​Jezus przepowiada wydarzenie, które zostało już przepowiedziane przez proroka Daniela . Zarówno Mateusz, jak i Marek dodają uwagę „ niech czytelnik zrozumie ”, podczas gdy Łukasz dodaje „  aby spełniło się wszystko, co jest napisane  ”. Z tymi uwagami Jezus zwraca uwagę na fakt, że On i Daniel są w pewnym sensie mówiący o tym samym okresie . To znaczy, kiedy naśladowcy Jezusa widzą tę obrzydliwość znaku spustoszenia , wtedy (zakłada się, że znają  i czytali księgę Daniela) powinni zrozumieć, że te rzeczy, o których czytają w proroctwie Daniela, faktycznie się wypełniają.

Proroctwo o tej obrzydliwości spustoszenia jest w rzeczywistości objęte dwoma fragmentami Daniela:

 1. Dan 9:27 – „ Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony. „
 1. Dan 12:11 – „ A od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna i będzie postawiona obrzydliwość spustoszeniaupłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. ”.

Relacja Łukasza dodaje, że to wydarzenie będzie naznaczone widokiem Jerozolimy otoczonej przez wojska .

Następnie Jezus opisuje to wydarzenie jako początek bezlitosnego ataku na Żydów. Kazano im natychmiast opuścić miasto i udać się w góry, nie patrząc na problemy towarzyszące podczas tej ucieczki, kobiety brzemienne , opiekę nad dziećmi, zimną pogodę lub przestrzeganie szabatu.

Czy to może dotyczyć spełnienia w roku 70 roku? 

W odpowiedzi na pierwsze pytanie, Mesjasz dał im znak, który oznaczałby fakt, że Jerozolima miała zostać zniszczona. Znakiem było otoczenie miasta Jerozolimy przez armie. Żydom wierzącym powiedziano, że gdy zobaczą ten znak, muszą opuścić Jerozolimę i Judeę i uciekać poza miasto. Ten znak oznaczał nadchodzące spustoszenie Jerozolimy i od tego momentu Jerozolima będzie nieustannie deptana przez pogan, aż się wypełnią czasy pogan .

To proroctwo spełniło się w cudowny sposób. W roku 66 n.e wybuchła pierwsza żydowska rewolta przeciwko Rzymianom. Kiedy po raz pierwszy wybuchła rewolta, rzymski generał w kraju, Cestus Gallus, przybył ze swoimi wojskami z Cezarei i otoczył Jerozolimę. Otoczenie miasta oznaczało znak, który obiecał Jezus, a wierzący Żydzi wiedzieli, że Jerozolima wkrótce zostanie zniszczona. Jezus nakazał swoim uczniom i naśladowcom „kto zachowuje moje słowo„, aby opuścili miasto, gdy zobaczą, że to się dzieje. Jednak było to niemożliwe, gdż Rzymianie otaczali miasto.

Następnie Cestus Gallus zauważył, że jego linie zasilające nie są bezpieczne. Nie miał wystarczających zapasów, aby utrzymać przedłużone oblężenie, więc wycofał oblężenie Jerozolimy, aby wrócić do Cezarei. Po drodze został zaatakowany przez siły żydowskie i zabity. Tymczasowo miasto nie było już otoczone przez wojska, więc każdy żydowski wierzący mógł opuścić Jerozolimę. Przekroczyli rzekę Jordan i założyli nową wspólnotę wierzących Żydów w mieście Pella w Transjordanii. Dołączyli do nich żydowscy wierzący z Judei, Galilei i Golan. Tam czekali na wypełnienie się proroctwa Jezusa

W roku 68 n.e nowy rzymski generał o imieniu Wespazjan i jego syn Tytus ponownie oblegali miasto, a w roku 70 n.e miasto i świątynia zostały zniszczone. W sumie w tym ostatnim ataku zginęło 1 100 000 Żydów, ale żaden prawdziwy naśladowca Jezusa nie umarł, ponieważ słuchał słów Mesjasza. Od tego czasu Jerozolima rzeczywiście była deptana przez pogan , aż się wypełni czas. 

Tak, słowa które przepowiedział nasz Pan wypełniły się w 70 r.n.e. Podczas oblężenia Jerozolima była rzeczywiście otoczona przez rzymskie armie, kulminacją tych wydarzeń były tysiące Żydów zabitych, a Jerozolima i jej świątynia zostawiona w ruinie. W rzeczywistości Jezus podał podobny opis zniszczenia świątyni w Ew. Łukasza 19: 41-44: „ Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia». ”

W kontekście lat 70 n.e obrzydliwością spustoszenia mogą być po prostu pogańscy żołnierze rzymscy, którzy wchodzą, plądrują i spalają żydowską świątynię, i zabijając blisko 1 000 000 mieszkańców !

Czy może to dotyczyć spełnienia czasów końcowych? Tak. W rzeczywistości proroctwo Daniela, do którego odwołuje się Jezus, opisują także czasy ostateczne.Proroctwo, które się spełniło, gdy Jeruzalem zostało zburzone w roku 70 n.e., a następnie w Daniela 11:31 oraz 12:11. W myśl tych dwóch ostatnich wersetów „obrzydliwość” miała stanąć na nie swoim miejscu „w czasie wyznaczonym” lub „czasie końca” (Dan. 11:29; 12:9). Obecnie właśnie żyjemy w „czasie końca”; dlatego przestroga Jezusa nic nie straciła na swej aktualności (Mat. 24:15).Fałszywy system religijny został zniszczony przez system polityczny.Dziś spodziewamy się podobnych wydarzeń, ale na większą skalę

Czy to zapewnia znak? Tak. Jezus wspomniał o konkretnym wydarzeniu , potwierdzając, że było to to samo wydarzenie, które przepowiedział prorok Daniel. Oprócz opisania, jak to nastąpi, poinstruował ich, jakie działania podjąć, gdy zobaczą, że to wydarzenie się spełnia. Co ciekawe, opisał to w sposób, który mógłby służyć jako znak zarówno w kontekście 70 r.n.e, jak i w kontekście czasów ostatecznych.

Odpowiedź Rozdział 4: Wielki ucisk

MATEUSZ –  Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

MARK –  Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego Bóg dokonał, aż do dni obecnych i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skrócił te dni ze względu na wybranych, których sobie obrał.

ŁUKASZ –  ” Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród:jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią.

Analiza : W poprzedniej części Jezus powiedział, że będzie znak zwany „ obrzydliwością spustoszenia ”, a ludzie powinni opuścić miasto, gdy go zobaczą. W tej części wyjaśnia, dlaczego: „ Wtedy będzie wielki ucisk ”. Jezus opisuje to jako okres bezprecedensowego cierpienia, który będzie naznaczony zabójstwami tak rozległymi, że niewielu pozostanie przy życiu.

Kto będzie ofiarą? Mateusz i Marek odpowiadają, mówiąc, że ten okres będzie „ skrócony dla dobra wybranych ”. Oznacza to, że ofiarami będą ci mieszkańcy Jerozolimy, którzy nie posłuchali ostrzeżenia. Łukasz dodaje, że nadejdzie  gniew, który przychodzi na „ ten naród ” i że „dostaną się w niewolę miedzy narody ”, co jasno pokazuje, że Łukasz szczególnie identyfikuje Żydów w Jerozolimie jako ofiary. Łukasz mówi również, że ten okres wprowadza „ czasy pogan ”.

 • Jezus najpierw wskazuje, że Jego prawdziwe przyjście będzie poprzedzone wieloma fałszywymi chrystusami i niewiarygodnymi znakami  (zwanymi „ bólami porodowymi”), poucza , aby nie dać się zwieść.
 • Następnie poinformował swoich uczniów, że rzeczy, o które pytają, będą poprzedzone okresem prześladowań .
 • Dał im prawdziwy znak ( obrzydliwość spustoszenia i Jeruzalem otoczone przez armie ) .
 • Opisuje zakres i skalę prześladowań .

Wydaje się, że między tymi opisami ewangelii istnieją różnice w przekazie. Łukasz posługuje się językiem bardziej odpowiednim do zniszczenia świątyni i narodów otaczających Jerozolimę , a sądem wobec Żydów , podczas gdy Mateusz i Marek używają bardziej ogólnego języka, który opisuje ucisk przeciw wybranym. W przeciwieństwie do Łukasza wspominają również o skróceniu tych dni ze względu na wybranych , aby oszczędzić ich życie. To nie jest sprzeczność, ponieważ Jezus z pewnością mógł przekazać obie idee. Posiadanie tych różnych perspektyw na to, co powiedział, jest rzeczywiście pouczające.

Czy to może dotyczyć spełnienia roku 70 roku? Tak. Relacja Łukasza w szczególności zdaje się podkreślać trudną sytuację Żydów w Jerozolimie od 70 roku n.e. Nazywając ten okres „ czasem pogan ” i mówiąc, że Jego lud zostanie „ uprowadzony do niewoli miedzy wszystkie narody ”, jasne jest, że (1) napastnicy są poganami (2), że poganie zajmą ziemię, która była dane Izraelowi i (3) Żydzi byliby rozproszeni wśród ziem pogańskich. Oczywiście wiemy z historii, że wszystkie te rzeczy zostały spełnione, ponieważ Rzymianie dokonali inwazji na Izrael i ostatecznie zmusili Żydów do rozproszenia się wśród pogańskich narodów.

W odniesieniu do roku 70 n.e stwierdzenie, że „ żadne życie nie byłoby zbawione; ale ze względu na wybranych dni te zostaną skrócone ”Spełniły się te słowa podczas pierwszego oblężenie Jerozolimy w roku 66 n.e , gdy armia Rzymska „skróciła” oblężenie. Wówczas namaszczeni chrześcijanie i pierwsi naśladowcy Jezusa widząc to uciekli z Jerozolimy i Judei i ocalili życie — w ten sposób ‛zostało wybawione ciało’

Czy może to dotyczyć spełnienia w czasach końca? Tak. 

Obszerniejsza relacja Mateusza i Marka wskazuje na ucisk jaki przyjdzie na  wybranych .Proroctwa czasów ostatecznych , opisują wielki ucisku dla świętych i naśladowców Jezusa ” Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. ” (Obj 3:10)

Czy to zapewnia znak? Wielki ucisk nie jest tak naprawdę samym znakiem, rozpocznie się on od „ obrzydliwości spustoszenia ” System polityczny zniszczył ówczesny fałszywy system wielbienia Boga.Prawdopodobnie w czasach końca spodziewać musimy się podobnych wydarzeń .Te wydarzenia nastąpią , tuż przed wielka bitwą Boga – Armagedon

Odpowiedź Rozdział 5: Wielkie oszustwo

MATEUSZ –  ” Wtedy jeśliby wam kto powiedział: „Oto tu jest Mesjasz” albo: „Tam”, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: „Oto jest na pustyni”, nie chodźcie tam!; „Oto wewnątrz domu”, nie wierzcie!

MAREK –   ” I jeśliby wtedy ktoś wam powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, a czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych.Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem. „

ŁUKASZ – [ nie zawiera komentarzy do tej sekcji ]

Analiza : Mateusz i Marek w wersetach tych, opisują Jezusa który ostrzega swoich naśladowców, aby nie zostali zwiedzeni.Ostrzegał ich, aby nie szli za fałszywymi Chrystusami i niewiarygodnymi znakami. Tutaj Jezus powtarza ostrzeżenia, aby nie dać się zwieść fałszywym Chrystusom i fałszywym prorokom (Mateusza 7:15) (1 Jana 4:1-3) (Mat. 7:15-20) , ale potem mówi o okresie, w którym oszustwa są tak przekonujące, że będą wspierane przez wielkie znaki i cuda (pozorne cuda), takie, że nawet wybrani (wybrani przez Boga) byliby skutecznie oszukani, gdyby to było możliwe. Sugeruje to, że nie jest to możliwe, a jednak to wielkie oszustwo może okazać się testem, który odzieli wybranych od innych wyznających chrześcijan, którzy w rzeczywistości są zwiedzeni.

W obu relacjach Jezus mówi: „ Oto wszystko ci powiedziałem z góry ”. Ta deklaracja przekazuje ideę, że może słusznie oczekiwać, że Jego naśladowcy będą wystarczająco przygotowani, by stawić czoła wielkiemu oszustwom, kiedy nadejdzie i zwycięży .

Czy to może dotyczyć spełnienia w roku 70 roku? Tak.Do roku 70 n.e , na ziemi było wielu fałszywych proroków . Jednak jedna część tego proroctwa , nie pasuje tak do roku 70 n.e. to „ wielkie znaki i cuda ”. Nie ma zapisów o tak wielkich cudach dokonywanych w tym czasie. Być może niektórzy fałszywi prorocy robili rzeczy, aby skłonić niektórych ludzi do  myślenia,  że są świadkami cudów, ale Pismo używa tylko określeń „ wielkie znaki i cuda ”, aby opisać naprawdę cudowne wydarzenia, takie jak uzdrowienia ( Dz 4:16 , 5:12 , 2 Kor 12:12 ) i rozstąpienie się Morza Czerwonego ( Dz 7:36). Nie powinniśmy przypuszczać, że te same terminy zostaną użyte do opisania „tanich sztuczek”.

Czy może to dotyczyć spełnienia w czasach końca? Tak. W rzeczywistości wydaje się, że jeszcze lepiej pasuje to do czasów ostatecznych, ponieważ proroctwa czasów ostatecznych wspominają o wielkich znakach i cudach dokonywanych przez fałszywego proroka , aby oszukać świat (Obj 13:11-13) , (Obj 16: 13-14)  (2 Tes. 2:9, 10)  Celem jego oszustwa jest spowodowanie, aby ludzie czcili fałszywego Chrystusa (Obj 19:20 ).

Czy to zapewnia znak? Nie wierzę, że to stanowi znak w kontekście lat 70-tych. Jednak z pewnością byłby to znak w kontekście czasów ostatecznych, jeśli przywódca religijny byłby postrzegany jako wykonujący zdumiewające cuda, takie jak wywołanie ognia z nieba (jak opisano w Obj. 13:14 )

Odpowiedź Rozdział 6: Powrót Chrystusa

MATEUSZ – ” Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

MAREK –  ” W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba.

ŁUKASZ –  ” Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».

Analiza : uczniowie pytali o przyjście Chrystusa, a Jezus w końcu dochodzi do tego tematu. Zaczyna od opisania tego wydarzenia.

W kontekście ogólnego proroctwa Marek, a zwłaszcza Mateusz, wyraźnie wyjaśniają, że to wydarzenie nastąpi natychmiast po okresie wielkiego ucisku .Co oznacza, że ​​wkrótce po „ obrzydliwości spustoszenia ” następuje znak którego poprzedza wielki ucisk

Jezus mówi: „  Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego  ”, opisując Jego przyjście za pomocą błyskawicy jako metafory. Wybór tej metafory może oznaczać tylko, że to zdarzenie byłoby nagłe, powszechne, a nawet wywołałoby poczucie strachu.

Po wyjaśnieniu Swojego przyjścia jak błyskawica, mówi, że Jego przyjście nastąpi w czasie, gdy świat jest zaciemniony z powodu utraty światła ze słońca, księżyca i gwiazd. Wtedy nastąpi wstrząśnięcie mocy niebios , która najwyraźniej oznacza potrząsanie całym światem naturalnym i prawami fizyki (łącznie z ziemią) jako aktem od Boga. Opis Łukasza może opisywać to  wstrząśnięcie  przez jego wpływ na ziemię, ponieważ na morzach będą ogromne ryczące fale, a ludzie będą bezsilni i przerażeni tymi wydarzeniami i losem świata.

Gdy ziemia będzie w ciemnościach i wstrząsach, w tym momencie ziemia będzie świadkiem o wiele bardziej przerażającego widocznego znaku Chrystusa . Jezus mówi, że Jego przyjście, jest podobne do błyskawicy , przyjdzie „ na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą ”. Po raz kolejny Jezus łączy wydarzenia w Jego proroctwie z wydarzeniami opisanymi wcześniej przez proroka Daniela:

Daniel 7: 13-14  „  Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy*. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego.  Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Opis ten przedstawia Chrystusa przychodzącego w mocy i chwale, aby otrzymać królestwo, które Bóg Mu dał, niszcząc jednocześnie władzę Szatana tu na ziemi i jego królestwo (jak później anioł wyjaśnił Danielowi w Dan 7: 26-27 ). Mateusz pisze również, że pojawienie się Chrystusa będzie czasem żałoby dla wszystkich plemion ziemi , które określają to jako dzień Bożego gniewu. Zauważ, że zaledwie kilka dni później Jezus ponownie utożsamia się z proroctwem Daniela, kiedy został postawiony przed sądem przed głównymi kapłanami:

Marka 14: 61-62 – „ Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: «Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?» Jezus odpowiedział: «Ja jestem. A ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi».

Z tych opisów wynika, że faktyczne przyjście Chrystusa będzie wydarzeniem, które całkowicie przyćmi wszystkie inne dotychczasowe wydarzenia, które ludzkość kiedykolwiek widziała na ziemi. Kiedy nastąpi drugie przyjście naszego Pana, nie będzie co do tego wątpliwości. To ważny punkt, ponieważ możemy śmiało powiedzieć, że to wydarzenie jeszcze się nie wydarzyło .

Relacja Łukasza kończy się słowem: „ Ale gdy te rzeczy zaczną się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. „Uważam to za przesłanie, aby pocieszyć lud Boży, który w tym czasie jest na ziemi. Zauważ, że nie mówi im, aby wyprostowali się na widzialny powrót Chrystusa , ale raczej wyprostują się, gdy „ te rzeczy zaczynają się dziać ”, co w sensowny sposób nawiązuje do znaku obrzydliwości spustoszenia . Innymi słowy, mówi im, aby nabrali odwagi, gdy przyjdzie atak i rozpocznie się wielki ucisk, ponieważ mogą oni z pewnością wiedzieć, że czas odkupienia jest bliski .

Relacje Mateusza i Marka kończą tę sekcję, opisując aniołów wysłanych, aby zebrać wszystkich wybranych z nieba (Marek mówi, że zostaną zebrani zarówno z ziemi, jak i z nieba ). Oczywiście istnieją różne pomysły dotyczące tego, co to oznacza (omówione poniżej).

W końcu, w relacji Mateusza, widzimy Jezusa z komentarzem „ gdzie są zwłoki, zbierają się sępy ”. Znaczenie tego zostanie omówione później

Czy to może dotyczyć spełnienia 70 roku? Nie, a przynajmniej nie do końca.

Czy może to dotyczyć spełnienia warunków czasu końca? Tak. W rzeczywistości rzeczy te doskonale pasują do proroctw końca czasów w Objawieniu, które obejmują ciemność ( Obj. 6:12 ,16:10 ), drżenie ( Obj. 16:18 ) i pojawienie się Chrystusa w mocy, chwale i gniewie ( Obj 1: 7 , Obj 6:16 , 17 , Obj 19: 11-12 , 15 ). Zgromadzenie wszystkich wybranych z nieba i ziemi może odpowiadać wojskom, które towarzyszą Chrystusowi podczas Jego powrotu ( Obj 19:14 ).

Oświadczenie o tym „ że twoje odkupienie jest bliskie ” w Ewangelii Łukasza odnosi się do wytrwałości świętych podczas ucisku (Obj 13:10 , Obj 14:12 ), i zapewnienie ich o nagrodzie Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Ew.Mat 24:13)

Czy to zapewnia znak? Tak, w pewnym sensie, ponieważ Jezus nazwał go nawet „ znak Syna Człowieczego pojawi się na niebie ” ( Mt 24:30 ). Jednak ten znak jest rzeczywistym przyjściem Chrystusa, a nie  zapowiedzią przyjścia Chrystusa, o które prosili uczniowie. 

Po znaku obrzydliwości spustoszenia nastąpi wielka udręka narodów i wielkie kłamstwa, po tym wydarzeniu wystąpią wszystkie rzeczy przed którymi ostrzegł Jezus swoich uczniów,

Odpowiedź Rozdział 7: Przypowieść o drzewie figowym

MATEUSZ –  A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.  „

MAREK –  ” A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. 

ŁUKASZ – ” I powiedział im przypowieść: «Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże

Analiza :  W tym momencie Jezus dał swoim uczniom (1)  znaki , które zapowiadają Jego przyjście i (2) opis tego, jak nastąpi Jego przyjście. Jezus łączy teraz te dwa punkty krótką i prostą przypowieścią, po której następuje krótkie i proste wyjaśnienie jej.

Jego przypowieść opiera się na dobrze znanych faktach dotyczących drzew figowych i pór roku. W szczególności wiadomo, że drzewo figowe produkuje liście wiosną, a po wiośnie następuje lato. W taki sposób rozpoznajemy, że lato jest bliskie, po prostu obserwując znak liści na drzewie figowym .

To nie jest trudna przypowieść, ale aby usunąć wszelkie wątpliwości co do tego, Jezus im to wyjaśnił. Istnieją tylko dwie relacje graficzne:

 1. „ Obserwacja drzewa figowego wypuszczającego liście ” symbolizuje „ widzeniu tych rzeczy ”, które Jezus im prorokował (tj. Znaki ).
 2. „ Poznacie, że ​​lato jest blisko ” symbolicznie oznacza „ wiedzeniu, że przyjście Chrystusa jest bliskie ” (tj.  Wydarzeniu, które opisał ).

Punktem, jaki Jezus czyni w tej przypowieści, jest to, że znak wydarzenia i samo wydarzenie będą blisko siebie. Podkreślił nawet bliskość mówiąc, że jest „ tuż przy drzwiach ”. Może to tylko oznaczać, że gdy pojawi się znak, będzie to krótki czas oczekiwania na wydarzenie powrotu Chrystusa, nawet przez ludzkie liczenie.

Jak wspomniano wcześniej, rzeczy, które Chrystus podał jako znaki, są nimi obrzydliwość spustoszenia i Jeruzalem otoczone przez wojska , i że te znaki będą dalej potwierdzone przez okres ucisku i oszustwa . Ta przypowieść uczy, że kiedy widzimy te znaki, możemy wiedzieć, że przyjście Chrystusa nastąpi wkrótce, podobnie jak lato następuje wkrótce po pojawieniu się liści na drzewie figowym.

Czy to może dotyczyć spełnienia roku 70 roku? Tak. W tym przypadku najbardziej odpowiednim znakiem jest otoczenie Jerozolimy przez armie ( Łk 21:20 ). Krótkie oczekiwanie między znakiem a spełnieniem można uznać za sześciomiesięczny okres od rozpoczęcia oblężenia (w lutym 70 r.n.e) do zniszczenia świątyni (w sierpniu 70 r.n.e). Ten okres z pewnością może być uważany za czas wielkiego ucisku dla wybranych Bożych, tak jak przepowiedział Jezus.

Czy może to dotyczyć spełnienia w czasach końca? Tak.  Jezus ponownie wskazuje, że jego proroctwo będzie miało szersze spełnienie. Nie mówi po prostu o czymś, co wydarzy się za 30 lub 40 lat i będzie dotyczyło tylko Jerozolimy czy narodu żydowskiego. Mówi o wydarzeniach, które ‛przyjdą na wszystkich mieszkańców ziemi’. Jezus Podaje przykład drzewa figowego.Wydarzenia światowe na przestrzeni ostatnich 100 lat wskazują spełnianie się tego proroctwa.Prawdziwi chrześcijanie , czytający Słowo Boże widzą ” zbliżające się lato

Czy to zapewnia znak? Celem całej przypowieści jest nauczanie naśladowców Chrystusa, że pojawią się znaki,  dzięki którym będą mogli wiedzieć, że nadejście sądu Bożego jest blisko, tuż przy drzwiach .

Odpowiedź Rozdział 8: Przestrzeń czasowa

MATEUSZ –  „ Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

MAREK –  „ Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

ŁUKASZ –  Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

Analiza : Te wersety mogą generować najwięcej kontrowersji wśród chrześcijan. Uczniowie pytali, kiedy te „ rzeczy ” się wydarzą, a teraz Jezus w końcu odpowie, aby omówić czas tych rzeczy. Jednak jego odpowiedź nie jest taka prosta.

Przypomnij sobie, że w umysłach uczniów „ te rzeczy ” miałyby się wydarzyć od razu. To znaczy, zakładali, że zniszczenie świątyni (gniew przeciwko przywódcom Izraela), powrót Chrystusa pod koniec wieku i przywrócone królestwo Izraela będą częścią jednego wielkiego wydarzenia .

Jednakże odpowiedź, jaką Jezus podaje w odniesieniu do czasu, wskazuje, że założenie „jednego wielkiego zdarzenia” było niepoprawne, ponieważ Jezus faktycznie składa dwa stwierdzenia na temat czasu i najlepiej rozumieć, że odnoszą się do różnych czasów , jak omówiono poniżej.

Oświadczenie 1: „ To pokolenie nie przeminie, dopóki nie dojdzie do tych wszystkich rzeczy ” – wspomniane we wszystkich trzech relacjach ewangelii.

Oświadczenie 2:  „ Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie z nieba, ani Syn, ale tylko Ojciec ”. – Wspomniany w relacjach Mateusza i Marka.

Pytanie: Do kogo są słowa „ ta generacja ” w Oświadczeniu 1?

To naturalnie odnosi się do pokolenia żyjącego w czasie, gdy Jezus to mówił. Możemy być bardziej konkretni, obserwując, że w Piśmie Świętym znajduje się dwanaście innych fragmentów, w których Jezus odnosi się do tego pokolenia , a w każdym innym przypadku chodziło o wypowiadanie się przeciwko narodowi żydowskiemu w jego czasach, a w szczególności do przywódców religijnych ( Mat. 11: 16 , 12:41-42 , 23:36 , Marka 8:12 , Łukasza 7:31 , 11:30-31 , 11:32 , 11:50 -51 , 17:25 ). Dlatego wydaje się, że najlepiej zrozumieć „to pokolenie ”jako odniesienie do dorosłych Żydów w czasach Jezusa .

Kiedy Jezus odnosi się do tego pokolenia  w swoim proroctwie na górze Oliwnej, przekazuje to ludziom którzy go słuchali (tj. Dorosłym Żydom) i postawę (sąd), zwłaszcza, że ​​przepowiedziane zniszczenie świątyni musi być postrzegane jako akt sądu ( Łk 19: 44 ). Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że ramy czasowe przed „ przemijaniem tego pokolenia ” mogą rozciągać się maksymalnie na następne 70 lat. Jeśli chodzi o nasz nowoczesny kalendarz, Jezus mówi, że wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć w ciągu pierwszego wieku naszej ery. Dlatego stwierdzenie 1 odnosi się do znanego przedziału czasowego.

Pytanie: W jaki sposób zastosować wypowiedź Jezusa „nie przeminie to pokolenie” do współczesnych nam czasów końca?

Jezus jest nieugięty, że spełnienie (lub jego część) nastąpi w czasie znanym tylko Bogu Ojcu, nawet podkreślając wyraźnie, że On sam i inne święte istoty wieczne (aniołowie nieba) nie wiedzą, kiedy to nastąpi .

Tak więc, chociaż wypowiedź Jezusa ,wyraźnie wskazuje na wypełnienie się tych wydarzeń w pierwszym wieku naszej ery.Pozostałe elementy tego proroctwa nie wypełniły się , co wskazuje na wyczekiwanie spełnienia się ich w ściśle nieznanym czasie, co sugeruje, że różne części proroctwa zostaną spełnione w różnych ramach czasowych.

Zauważyliśmy, że pierwsza część relacji Łukasza wydaje się bardziej skoncentrowana na ataku na Jerozolimę niż na relacje Mateusza lub Marka. Jako taki nie zawiera on (oświadczenia 2) uwagi na temat czasu, który jest znany tylko Ojcu . Jednak Łukasz napisał o czasie znanym tylko Ojcu .W rozdziale 1 Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie Jezus ponownie odpowiadał na pytanie swoich uczniów:

 • W Dziejach Apostolskich w rozdziale 1 pytanie do Jezusa brzmiało: „ Panie, czy w tym czasie przywracasz królestwo Izraelowi? ”( Dz 1:6 ). Zauważmy, że jest to zasadniczo to samo pytanie, które zadali w na górze Oliwnej na temat przyjścia Jezusa i końca wieku, ale tutaj kontekst nie ma  żadnego odniesienia do zniszczenia świątyni.
 • W Dziejach Apostolskich 1 odpowiedź, jaką Jezus im dał, brzmiała: „ Nie do was należy znać czasy i epoki, które Ojciec ustalił przez Swą własną władzę ”. Zauważ, że Jezus udziela tutaj zasadniczo tej samej odpowiedzi, którą podał w oświadczeniu 2, ale w ogóle nie odnosi się do niczego, co się wypełni, zanim to pokolenie przeminie (jak w oświadczeniu 1).

W Dziejach Apostolskich Jezus powiedział Swoim uczniom, że jego powrót do przywrócenia królestwa odbędzie się w nieznanym wieku .W czasie który nie może odnosić się do znanej epoki, którą Jezus określił w oświadczeniu 1 (czas przed upływem tego pokolenia ). Potwierdza to, że ramy czasowe „ tego pokolenia ” nie ograniczają całkowicie wypełnienia proroctwa . Łącząc te proroctwa, widzimy, że (1) zniszczenie świątyni, które byłoby wypełnione w znanej epoce tego pokolenia , i (2) powrót Chrystusa, aby przywrócić królestwo, które wypełniłoby się w nieznanej epoce .

Patrząc w przyszłość i mając na uwadze spełnienie się tego proroctwa, zobaczymy dalsze potwierdzenie tego twierdzenia, ponieważ Jezus nadal będzie mówił o nieznanym czasie , ale tylko w odniesieniu do Jego przyjścia pod koniec wieku .

Z powodów podanych powyżej najlepiej jest uważać te dwie deklaracje czasowe za odniesienia do dwóch różnych ram czasowych

Oświadczenie 1: „ Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie  ” 
– co najmniej odnosi się to do zniszczenia świątyni. Wymaga to spełnienia w pierwszym wieku naszej ery, a wydarzenia z lat 70-tych doskonale pasują do tego czasu.

Oświadczenie 2: „ Ale tego dnia i godziny nikt nie wie, nawet aniołowie z nieba, ani Syn, ale tylko Ojciec . ” 
– Odnosi się to przynajmniej do przyjścia Chrystusa i końca wieku. Odnosi się to do spełnienia w nieznanej epoce, a tak naprawdę nie zostało jeszcze spełnione. To pozostaje przyszłe proroctwo.

Oznacza to, że proroctwo nie  zostanie całkowicie spełnione jako jedno wielkie wydarzenie, jak zakładali uczniowie. Lepiej byłoby uznać, że Jezus prorokował o  dwóch wielkich wydarzeniach . Jednakże, jak omówiono w poprzednich rozdziałach, może być tak, że niektóre inne części proroctwa (fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy, oszustwa, oznaki nadchodzącego ataku i prześladowania) mogą prawdopodobnie pasować do jednego z tych dwóch wielkich wydarzeń, a nawet oboje . Omówimy ten punkt dalej, gdy przeanalizujemy proroctwo jako całość.

Odpowiedź Rozdział 9: Gniew powrotu Chrystusa

MATEUSZ – ” A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

MAREK – [ nie zawiera komentarzy do tej sekcji ]

ŁUKASZ – [ nie zawiera komentarzy do tej sekcji ]

Analiza : relacja Mateusza zawiera pewne informacje o celu powrotu Chrystusa, którego nie zapisali Marka lub Łukasza.

Jezus nie pozostawia wątpliwości, że będzie to czas gniewu porównywalny z dniami Noego. W szczególności zaznacza, że ​​powódź przyszła nagle, gdy ludzie się jej nie spodziewali i zabrała ich wszystkich (zabiła ich). Nadejście gniewu Chrystusa będzie również nagłą i przerażającą niespodzianką dla ludzi na ziemi w tym czasie (co dobrze pasuje do wcześniejszego porównania do błyskawicy ).

Następnie podaje kilka przykładów dwóch osób , jeden wzięty , drugi pozostawiony. Przykłady te dotyczą tylko przyjścia Chrystusa, a nie powodzi Noego, ponieważ:

 • Zaczyna od wersetu 40, mówiąc: „ Wtedy będą dwie osoby ”, a następnie  odnosi się do czasu wydarzenia, o którym właśnie wspomniał w kontekście, a mianowicie przyjścia Syna Człowieczego w wersecie 39.
 • Same przykłady nie mają sensu w kontekście powodzi Noego. Gdyby dwie kobiety mieliły razem w młynie, nagła i masywna powódź z pewnością nie wzięła by jednej i pozostawiłaby drugą .

Czy to może dotyczyć spełnienia 70 roku ? Nie bezpośrednio. Jak omówiono w poprzedniej części dotyczącej czasu, przyjście Syna Człowieczego jest wydarzeniem, które czeka na przyszłe spełnienie. Mimo to nadal możemy zaobserwować podobieństwo , ponieważ spełnienie 70 r.n.e było również czasem kary Boga.

 • Zniszczenie Świątyni w 70 r.n.e było karą na naród żydowski za to, że nie rozpoznało czasu swego nawiedzenia ( Łk 19:44 ).
 • Zniszczenie świątyni zostało wcześniej przepowiedziane przez Daniela w Dan 9:26 , a tam również Daniel porównał jego zniszczenie do powodzi.  Być może on także nawiązywał do powodzi Noego.

Jednakże wersety, które mówią o dwóch osobach jeden wzięty drugi pozostawiony , nie mają oczywistego znaczenia w kontekście lat 70-tych.

Czy może to dotyczyć spełnienia czasów końca? Tak. W rzeczywistości czasy zakończenia wydają odpowiednim momentem na spełnienie się tych słów. Powódź Noego była nagłym gniewem Boga na grzesznym świecie, który zniszczył ich wszystkich, z wyjątkiem wybranych. Jest to trafny opis tego, jak Objawienie opisuje przyjście Chrystusa ( Ap 19,11-21 ) i jak Izajasz opisał Dzień Pański ( Iz 13:12 ).

Jezus wskazał, że gniew Boży nadejdzie niespodziewanie na ludzi, którzy myślą, że są bezpieczni, a to również zgadza się z proroctwami z czasów ostatecznych ( Obj 11: 10-11 , 1 Tes 5: 2-3 ).

Co więcej, te wersety, które mówią o tym że jeden będzie wzięty a drugi pozostawiony, mają sens w kontekście czasów ostatecznych.Nie nastąpiło to za czasów apostołów.To wydarzenie dopiero przed nami

Odpowiedź Rozdział 10: Ostrzeżenia, które należy przygotować na powrót Chrystusa

MATEUSZ –  ” Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: „Mój pan się ociąga”,  i zacznie bić swoje współsługi , i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

MAREK –  ” Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.  Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»

ŁUKASZ – ” Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Analiza : Prorocza część słów Jezusa kończy się na tym, że Jezus ostrzega swoich naśladowców, aby byli czujni ,i aby byli przygotowani na przyjście Chrystusa. Przedstawia następujące punkty:

 • Jezus powtarza, że przyjście Chrystusa nastąpi nagle w nieznanym czasie ( Mat 24:42-50  , Marka 13:33-35 , Łukasza 21:34 ). Mateusz porównuje to do „ złodzieja w nocy ” ( Mt 24:43 ).
 • Jezus mówi Swoim naśladowcom, że są jak słudzy, którzy kierują domem, gdy mistrz jest daleko ( Mt 24:45 , Ew. Marka 13:34 ), i że Mistrz powróci, a słudzy zostaną osądzeni na podstawie ich wierności ( Mat 24: 46-51 , Marka 13:36 , Łukasza 21:36 .
 • Powrót Chrystusa dotknie wszystkie narody ( Łk 21:35 ).
 • Jezus wskazuje, że może upłynąć dużo czasu, zanim powróci ( Mt 24:48 , Marka 13:35 ).

Łukasza 17 – Kolejne proroctwo o przyjściu Chrystusa

Przyjrzymy się teraz fragmentowi Łukasza w rozdziale 17, gdzie Jezus przy innej okazji mówił o swoim powrocie i nadejściu królestwa Bożego na ziemię. Mimo że ta inna okazja nie była częścią Proroctwa z Góry Oliwnej, ma to znaczenie, ponieważ Jezus wyraźnie mówił o niektórych tych samych rzeczach.

Kiedy porównaliśmy trzy relacje z Proroctwa powyżej, zauważyliśmy, że Ew. Mateusza 24 i Marka 13 wydają się bardziej przystosowane do spełnienia w czasach ostatecznych niż Ewangelia Łukasza 21 , która wydawała się bardziej przystosowana do  bliskiego spełnienia w 70 r.n.e. Być może powodem tego jest to, że Łukasz już wcześniej podkreślał  spełnienie końca czasów w tym wcześniejszym fragmencie Łukasza 17 .

Łukasz 17 – Kontekst proroctwa

W Ewangelii Łukasza 17 Jezus jest w drodze do Jerozolimy ( Ew. Łukasza 17:11 ) i nie widzimy, aby przyszedł tam aż do Łukasza 19: 41-45 . Ponieważ Proroctwo wypowiedziane przez naszego Pana miało miejsce po przybyciu Jezusa do Jerozolimy, wiemy, że opis ten w Ewangelii Łukasza 17 musiał się wydarzyć co najmniej kilka dni wcześniej. Wydaje się, że dyskusja na temat czasów ostatecznych w Ew. Łukasza 17 została wywołana przez pytania faryzeuszy, zapisano je następująco:

  Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest».

Widzimy, że faryzeusze pytali Jezusa o  przyjście królestwa Bożego i widzimy, jak Jezus im odpowiedział. Obserwujemy również, że temat, o który pytali Jezusa, jest ściśle związany z rzeczami, które Jezus omawiał gdy wypowiadał je będąc na Górze Oliwnej (np. Mat. 24: 3 , Ew. Łukasza 21:31 ), gdy odpowiadał na pytania uczniów.

Ważną różnicą jest jednak postawa pytających . Musimy pamiętać, że faryzeusze od dawna aktywnie dążyli do zdyskredytowania i ośmieszenia Jezusa (np. Łukasza 11:53 , 14: 1 , 15: 2 , 16:14 ). Prawie zawsze ich pytania do Jezusa nie były motywowane pragnieniem uczenia się, ale raczej złośliwymi intencjami, mając nadzieję jakoś go usidlić. Wiedząc o tym, Jezus czasami odpowiadał na nie w sposób zwięzły i krytyczny, zamiast uczyć ich tak, jak chciałby to czynić ze swoimi własnymi uczniami ( Mt 13: 10-11 , 13-14 ). Tutaj w Łukasza 17 możemy również oczekiwać, że faryzeusze zapytali Jezusa złośliwymi intencjami i zobaczymy, że Jezus z kolei dał im odpowiedź, która była zwięzła i krytyczna.

Łukasza 17 – Jak Jezus odpowiedział faryzeuszom

W swojej odpowiedzi dla faryzeuszy Jezus nie mówił o przyszłym powtórnym przyjściu Chrystusa w wielkiej chwale, jak to przedstawił swoim bliskim uczniom (np. Mat 24:30 , Marka 13:26 , Łukasza 21:27 ). Zamiast tego przemówił w kategoriach Jego obecnego przyjścia po raz pierwszy . Mówi im, aby nie oczekiwali wielkiego wejścia z wszystkimi wskazaniami na niego na króla (jak przypuszczali faryzeusze), lecz zamiast tego ogłasza im: „ oto królestwo Boże jest pośród was ”!

Jezus odnosi się do faktu, że królestwo Boże wzrastało teraz w tym samym pokoleniu Izraela. Składał się on z dwunastu wybranych uczniów i wielu innych wyznawców żydowskich, czyli wczesnego kościoła ( Mt 16:18 , Jan 7:41 , 8: 2 , 11:45 , 12:11 , Mat. 7:28 , 9: 8 , 12:23 , 15:31 , 21:46 ). Jak powiedział Jezus, królestwo Boże było dokładnie pośród faryzeuszy! .

Odpowiadając faryzeuszom w ten sposób, Jezus krytykował ich za ślepotę . Skutecznie mówił: „ Wy, faryzeusze, pytacie, kiedy nadchodzi obiecane królestwo Boże, nieświadomi, że królestwo jest teraz tutaj, rośnie tuż pod waszymi nosami, a nawet rozmawiacie z królem! 

Uwaga dodatkowa : Niektórzy komentatorzy podchodzą inaczej do odpowiedzi Jezusa na temat „ królestwa Bożego pośród was ” (niektóre tłumaczenia mówią „ w was ” zamiast „ pośród was ”). Rozumieją, że oznacza to, że królestwo Boże wejdzie w serca ludzi, gdy przyjmą Jezusa za swojego Zbawiciela.

Chociaż ta idea może brzmieć ładnie, trudno jest określić, co Jezus zamierzał w odniesieniu do królestwa , zwłaszcza gdy przemawia do wrogich faryzeuszy, którzy ze wszystkich ludzi odrzucą Jezusa i zostaną wykluczeni z królestwa ( Mt 5:20 , Mt 21: 43 , Mat 23:13 , 33 ).

Tak, królestwo Boże będzie rosło na ziemi jeszcze długo po odejściu Jezusa, ponieważ coraz więcej ludzi uznaje Go za króla i staje się częścią Jego kościoła. Nie ma jednak powodu, aby zmieniać sposób definiowania słowa „ królestwo ”. Zawsze składa się z króla i jego ludu . Interpretacja tego wersetu oznacza, że królestwo Boże jest w jakiś sposób bytem, ​​który rezyduje w sercu każdego człowieka, niepotrzebnie zniekształcając naturalne znaczenie królestwa .

Było całkowicie stosowne, aby Jezus przemawiał do faryzeuszy jedynie w kategoriach Jego pierwszego przyjścia, ponieważ technicznie nadal mieli możliwość uznania Go za Chrystusa i prawowitego króla. Oczywiście Jezus wiedział, że go odrzucą ( Ew. Marka 8:31 , Łukasza 19:44 , 16:41 , Mat. 21:45 ), a królestwo nie przyjdzie w pełni aż do drugiego przyjścia Chrystusa

Łukasza 17 – Jak Jezus nauczał swoich uczniów

Po tym, jak Jezus udzielił faryzeuszom powyższej odpowiedzi, nadal prywatnie odpowiadał na pytanie Swoim uczniom, którzy już uznawali Jezusa za Chrystusa Króla i których umysły były otwarte na nauczanie ( Mat. 13: 16-17 ).

ŁUKASZA 17 –  ” Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego

Najwyraźniej ta odpowiedź różni się ostro od tej, którą Jezus dał faryzeuszom! Faryzeuszom powiedział, że królestwo przyjdzie bez żadnego wielkiego znaku i że faktycznie jest już pośród nich . Swoim uczniom natomiast mówi, że nadchodzą dni, kiedy już Go nie zobaczą , ale kiedy powróci, będzie to niewątpliwie wielkie wydarzenie, podobne do błyskawicy, która wypełnia całe niebo. 

ŁUKASZ 17 –   „ Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie

Jezus szczegółowo omawia punkt, w którym opowiedział o odejściu w wersecie 22. Musi najpierw cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie . Sugeruje (i gdzie indziej mówi wyraźnie, np. Marka 9:31 , Łukasza 18:33 ), że w tym pokoleniu musi zostać zabity .

Mimo to Jezus nadal opisuje, jak będzie wyglądało drugie przyjście Syna Człowieczego:

ŁUKASZA 17 –  Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. „

Jezus porównuje swój powrót do dni Noego, tak jak to uczynił w wykładzie na górze Oliwnej (np Mat 24: 37-38 ), a nawet idzie dalej, porównując go do zniszczenia Sodomy i Gomory w dniach Lota. W obu tych przykładach Starego Testamentu Boży gniew pojawił się nagle na grzesznych ludziach, którzy się tego nie spodziewają. Wszystko to zgadza się z opisem powrotu Chrystusa opisanym w Objawieniu.

ŁUKASZA 17 –  „ W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie.

Werset ten bardzo przypomina to, co Jezus powiedział w przemówieniu na Górze Oliwnej ( Mt 24: 16-18 , Marka 13: 15-16 , Łukasza 21:21 ). Gdy udzielał instrukcji siedząc na górze , zachęcał aby je przestrzegać, gdy Jego uczniowie zobaczyli obrzydliwość spustoszenia i Jeruzalem będzie otoczone przez armie . Tutaj po prostu mówi „ w tym dniu ”, jak gdyby te rzeczy miały być zrobione, gdy Syn Człowieczy pojawia się w chwale, wspomniany w wersecie 24 powyżej. Nie jest to sprzeczność, ponieważ wyrażenie „ w tym dniu ” jest idiomem, który może obejmować szeroki okres czasu związany z opisywanym dniem (np. Marka 2:20 , Łukasza 6:23), Jana 16:23 pierwszy znak przyjścia Chrystusa , zgodnie z przemówieniem na Górze Oliwnej.). To znaczy, Jezus odnosił się szeroko do Jego przyjścia, co pozwala, że ​​werset 31 podaje instrukcje, których należy przestrzegać.

ŁUKASZ 17 –   ” Miejcie w pamięci żonę Lota! Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je „

Kontynuując przykład Sodomy i Gomory, Jezus wspomina żonę Lota, która straciła życie, ponieważ odwróciła się, by spojrzeć wstecz na zniszczone miasto po tym, jak została ostrzeżona, aby uciekać ( Rdz 19:17-26 ). Wynika z tego, że była zmartwiona światowymi rzeczami, które traciła, zamiast poświęcić się zdobyciu własnego zbawienia. Jezus używa jej jako metafory, aby przekazać ostrzeżenie Jego naśladowcom: pragnąc zachować życie doczesne, utracisz swoje życie wieczne, ale puszczenie życia doczesnego zachowa twoje życie wieczne .

ŁUKASZA 17 –  ” Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». „

Jezus podaje teraz kilka przykładów dwóch osób, z których jedna została wzięta, a druga pozostawiona, tak jak to uczynił w Proroctwie na Górze ( Mt 24: 40-41 ).Myślę że dobrze ilustruje to przykład żony Lota.Została „zostawiona” a reszta rodziny uciekła ratując swoje życie.W ten sposób zostali „wzięci” , skupieni na poleceniu jakie otrzymali.By uciekać

ŁUKASZA 17 – ” Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy». „

Ten fragment Łukasza 17 kończy się pytaniem uczniów: „ Gdzie jest Pan? ”, A Jezus odpowiedział im tajemniczym zwrotem:„ Gdzie jest ciało, tam też będą zebrane sępy ”.Najlepiej nam będzie zrozumieć, że ta odpowiedź odnosi się do nadchodzącego wyroku jako całości . Dzieje się tak dlatego, że w Proroctwie Oliwnym Jezus wypowiedział ten sam komentarz ( Mat 24:28), ale wyraźnie nie miał on nic wspólnego z niektórymi ludźmi, a inni zostali. Raczej wypowiedział ten komentarz zaraz po tym, jak porównał powrót Chrystusa do błyskawicy ( Mt 24:27)). W każdym przypadku, gdy Jezus wypowiedział to zdanie, jedynym wspólnym kontekstem był  nadchodzący sąd nad wszystkimi ludźmi na ziemi.My niczym „orły” wypatrujemy naszego Pana wzrokiem duchowym i słuchamy jego głosu , który nas ocali od śmierci (Ew. Jana 10:27-30) i da nam życie wieczne

Ew. Łukasza 17 – Relacja

Krótko mówiąc, ten fragment Ewangelii Łukasza 17 można uznać za zgodny z tym co powiedział Jezus na Górze Oliwnej i pokazuje, że rozmawiał o tych sprawach więcej niż tylko raz ze swoimi uczniami.

Jest to także pouczające w odniesieniu do kwestii czasu , ponieważ Jezus opisuje niektóre z tych samych rzeczy w Ew. Łukasza 17, które opisał w Kazaniu na Górze . Jednak Ew. Łukasza 17 nie ma nic wspólnego ze zniszczeniem świątyni , co było tematem rozmowy z uczniami. W odróżnieniu od Proroctwa jakie dał swoim uczniom, Jezus nie wypowiedział się na temat tych rzeczy spełnianych w tym pokoleniu (z wyjątkiem Jego własnego cierpienia i odrzucenia w wersecie 25). Spostrzeżenie to potwierdza twierdzenie, że wypełnienie proroctwa nie jest ograniczone do wydarzeń z 70 r.n.e.Część z nich nadal czeka na wypełnienie

Ogólna analiza Proroctwa

Zakres proroctwa

Pytania zadawane przez wiele stuleci odnośnie tego co powiedział Jezus:

 1. Czy proroctwo odnosi się do zniszczenia świątyni w 70 r.n.e?
 2. Czy proroctwo odnosi się do czasów ostatecznych?
 3. Jeśli proroctwo (w pewnym sensie) odnosi się zarówno do lat 70-tych, jak i czasów ostatecznych, jak „narysować linię” między nimi?

Nadszedł czas, aby zebrać wszystkie omówione powyżej informacje i ustalić, jak najlepiej odpowiedzieć na te pytania.

1.  Czy proroctwo odnosi się do zniszczenia świątyni w 70 r.n.e?

Odpowiedź musi być twierdząca . Cała dyskusja rozpoczęła się, gdy Jezus przepowiedział zniszczenie świątyni, a uczniowie odpowiedzieli pytając, kiedy to nastąpi. Jezus z pewnością wskazał poprawną odpowiedź, gdy powiedział, że wszystkie te rzeczy będą miały miejsce, zanim to pokolenie minie , co z łatwością dostosowuje się do spełnienia, gdy Rzym zniszczył świątynię w 70 r.n.e, zaledwie 40 lat po tym, jak Jezus wypowiedział proroctwo.

2.  Czy proroctwo odnosi się do czasów ostatecznych?

Ponownie, odpowiedź musi być twierdząca . Drugie przyjście Chrystusa, opisane w omawianym Proroctwie, nie może dotyczyć tylko lat 70 r.n.e . Zburzenie miasta Jerozolimy było wstępem do większych wydarzeń które ogarną całą zamieszkaną ziemię.Jezus obiecuje nam że tak się stanie

Jezus jasno dał do zrozumienia, że Jego przyjście będzie miało wpływ na cały świat :

 • Byłoby to jak błyskawica na niebie ( Mt 24:27 , Łk 17:24 ).
 • Wszystkie narody opłakują to wydarzenie ( Mt 24:30 , Łk 21:26 ).
 • Byłoby to wydarzenie o wielkiej mocy i chwale ( Mat 24:30 , Marka 13:26 , Łukasza 21:27 ).
 • Będzie poprzedzony zaciemnieniem słońca i księżyca i będzie się trząść ( Mt 24:29 , Marka 13:24) z morzami ryczącymi wielkimi falami ( Łk 21:25 ).
 • To wydarzenie będzie towarzyszyć zgromadzeniu świętych z całego nieba i ziemi ( Mt 24:31 , Marka 13:27 ).

Te rzeczy, jak je opisał Jezus, z pewnością nie zostały spełnione w 70 r.n.e.

Jak omówiono w części 8 , powrót Chrystusa nie ogranicza się do rzeczy, które muszą się wypełnić, zanim „ to pokolenie przeminie ”. Przeciwnie, Jezus powiedział, że czas Jego powrotu był nieznany ( Mat 24:36 , Marka 13:32 ) i widzieliśmy potwierdzenie tego w Dz.Apostolskich 1: 6-7 oraz w naszej dyskusji na temat Łukasza 17 .

3.  Jeśli mówimy, że proroctwo odnosi się zarówno do lat 70-tych, jak i czasów ostatecznych, jak „narysować linię” między nimi?

Jest to zdecydowanie najtrudniejsze (i dyskusyjne) pytanie.

Przeglądając różne sekcje Proroctwa, przeanalizowaliśmy, które sekcje mogłyby pasować do spełnienia w 70 r.n.e i które sekcje mogłyby pasować do proroctw dotyczących czasów ostatecznych . Wyniki tej analizy podsumowano w poniższej tabeli:

Proroctwo JezusaCzy „pasuje” do spełnienia w roku 70 ?Czy „pasuje” do czasów ostatecznych?
Sekcja 1: Bóle porodowetaktak
Sekcja 2: Prześladowanietaktak
Sekcja 3: Obrzydliwość spustoszeniataktak
Rozdział 4: Wielki ucisktaktak
Sekcja 5: Wielkie oszustwotaktak
Sekcja 6: Powrót ChrystusaNietak
Sekcja 7: Przypowieść o drzewie figowymtaktak
Rozdział 8: Komentarz na temat czasuTak (zanim to pokolenie minie)Tak (w tym czasie nikt nie wie oprócz Boga )
Rozdział 9: Gniew powrotu ChrystusaNietak
Rozdział 10: Ostrzeżenia, które należy przygotować na powrót ChrystusaNietak

W tych wynikach ujawniły się zaskakujące obserwacje:

 • Wszystkie sekcje dobrze pasują do proroctw dotyczących czasów ostatecznych.
 • Część dobrze pasuje do spełnienia w 70 r.n.e (zniszczenie Jerozolimy i świątyni przez rzymskie armie). Jedynymi wyjątkami są proroctwa specyficzne dla powrotu Chrystusa
 • Jezus podał dwa stwierdzenia dotyczące czasu (w sekcji 8), z których jeden odnosi się do 70 r.n.e, a drugi do czasów ostatecznych.

Wyzwania interpretacyjne

Powyższe wyniki wydają się stanowić problem, ponieważ zazwyczaj szukamy ładnego, czystego podziału między tymi dwoma spełnieniami. Niektórzy będą się spierać, np. „ Ten zakres wersetów to tylko około 70 r.n.e ” i „ ten zakres wersetów dotyczy tylko czasów ostatecznych ”. Ale wszystkie argumenty tego rodzaju są dyskusyjne i nieprzekonujące, ponieważ tak wiele proroctw wydaje się mieć zastosowanie do obu spełnień. Nie ma czystego i niepodważalnego podziału między nimi.

Rzeczy są jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ w punkcie 8 , Jezus powiedział, że „ to pokolenie nie przeminie, aż się to wszystko wydarzy”, oświadczył to gdy opisywał swój powrót na ziemię w chwale. Jeśli twierdzimy że Chrystus nie powrócił chwalebnie w 70 r.n.e, w jaki sposób Jego powrót może (najwyraźniej) być włączony do wszystkich tych rzeczy, które Jezus powiedział, że nastąpi, zanim to pokolenie przeminie ?

Oprócz powiedzenia, że ​​Jezus popełnił błąd lub że zarówno Mateusz, jak i Łukasz błędnie podali Jezusa, istnieje kilka sposobów, aby spróbować rozwiązać to pytanie:

(1) Ograniczony zakres

To znaczy, kiedy Jezus powiedział „ wszystkie te rzeczy ”, odnosił się tylko do znaków , o których mówił wcześniej (obrzydliwość spustoszenia, Jerozolima otoczona przez armie, po której nastąpił wielki ucisk), ale nie do drugiego przyjścia Chrystusa. pod koniec wieku.

Jest to wiarygodne, ale nieco niesatysfakcjonujące, ponieważ Jezus zdawał się łączyć Jego chwalebne drugie przyjście do  ucisku owych dni.* Na przykład, Mat. 24: 29-30 mówi: „  Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. ” . (*Wydarzenia które nie nastąpiły ) i dotyczą naszych czasów)

Straszne wydarzenia z 70 r.n.e nie miały być całkowitym i ostatecznym wypełnieniem się proroctwa. Zdarzenia te służą raczej do zilustrowania podobnego, ale większego wydarzenia, które nastąpi w czasach ostatecznych. W tym sensie część proroctwa opisującego powrót Chrystusa została jedynie w przenośni wypełniona w 70 r.n.e, ale będzie miała dosłowne  i całkowite spełnienie w czasach ostatecznych.

Wniosek

Dzisiaj niewierzący śmieją się z ponownego przyjścia Jezusa, ale ich śmiech zamieni się w przerażenie, ponieważ „ pojawi się na niebie znak Syna Człowieczego, a potem wszystkie plemiona ziemi będą się smucić i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą i wielką chwałą. I wyśle swoich aniołów z głośnym wołaniem trąby, i zgromadzą jego wybranych z czterech wiatrów, od jednego krańca nieba do drugiego ”(Mt 24, 30-31). Śmieją się dzisiaj, ale pewnego dnia (wkrótce?) Będą opłakiwać, ponieważ w końcu uwierzą w Jezusa Chrystusa, każde kolano zegnie się, ale będzie już za późno.

Cierpliwość Boga nie będzie trwać wiecznie ( Psalm 103: 8-9 , Iz. 48: 9 , 2 Kron. 36:16 ).

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie...

Pierwszy chrześcijanin wśród pogan – Korneliusz

Piotr, w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale ,przebywa w mieście Joppa ucząc nowych nawróconych. Z powodu prześladowań ze strony władz żydowskich stosunkowo niewielka sekta wyznawców Chrystusa z Jerozolimy rozeszła się po regionach Judei i rozpowszechniła ewangelię wśród innych Żydów. Z tego powodu apostołowie wyruszyli na pierwsze podróże misyjne, aby położyć fundamenty pod wiarę w nowych nawróconych. Piotr udał się do Lyddy, gdzie uzdrowił człowieka (Eneasza) , który był sparaliżowany przez 8 lat, a następnie do Joppy, gdzie wskrzesił kobietę (Tabita) z martwych. Rozdział 10 rozpoczyna się od Piotra przebywającego wciąż w Joppie i to tutaj BÓG daje mu nową wizję i polecenie do wykonania. 

Chrzest Poganina

W tym samym czasie poznajemy historię człowieka Korneliusza.

Dowiadujemy się z Biblii ,że Korneliusz był bogobojnym setnikiem gojowskim z armii rzymskiej, którego chrześcijańskie nawrócenie zapisano w Księdze Dziejów Apostolskich , rozdział 10. Zbawienie Korneliusza i jego rodziny oznacza kluczowy punkt zwrotny w pełnomocnictwie wczesnego kościoła by głosić ewangelię ” aż po krańce ziemi ” ponieważ tak nas Jezus poinstruował (Dz 1, 8).

Pytanie do refleksji

Jako chrześcijanie łatwo jest nam czuć się lepszymi od niewierzących, ale powinniśmy pamiętać, że zostaliśmy zbawieni przez ofiarę Jezusa na krzyżu i łasce Bożej , a nie naszą własną zasługę. Powinniśmy zadać sobie pytanie: „Czy jestem otwarty na dzielenie się ewangelią z niezbawionymi, aby mogli otrzymać Boży dar życia wiecznego ?” 

Powyższa mapa daje ci trochę podglądu na obszar, o którym mówimy. Piotr rozpoczyna swoją podróż w Jerozolimie i podróżuje na północny zachód do Lyddy, a następnie popycha dalej na zachód do Joppy. Tu zaczyna się rozdział 10. Czytamy że w mieście Cezarei mieszkał rzymski setnik imieniem Korneliusz .Chociaż był poganinem (nie-Żydem), był pobożnym człowiekiem, który kochał Boga, modlił się i dawał jałmużnę biednym. To było podczas jego codziennej modlitwy gdy ukazał mu się anioł .Anioł powiedział Korneliuszowi, aby posłał do Joppy do domu Szymona, garbarza, w którym mieszkał Szymon Piotr . Miał poprosić Piotra, aby przyszedł do niego w Cezarei. Dwaj słudzy Korneliusza i lojalny żołnierz wyruszyli w podróż na 31 mil.

Następnego dnia Piotr był na dachu domu Szymona modląc się. Kiedy czekał na przygotowanie jedzenia, wpadł w zachwycenie i miał wizję wielkiego prześcieradła opuszczanego z nieba na ziemię. Wypełniały go różnego rodzaju zwierzęta , gady i ptaki. Głos kazał mu zabijać i jeść. 

Piotr odmówił, mówiąc, że nigdy nie jadł niczego pospolitego ani nieczystego.  A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane ”. (Dzieje Apostolskie 10:15) Stało się to trzy razy, zanim wizja się skończyła.

Tymczasem przybyli posłańcy Korneliusza.Bóg powiedział Piotrowi, aby poszedł z nimi, a następnego dnia wyjechali do Cezarei. Kiedy przybyli, zastali Korneliusza, który zebrał rodzinę i przyjaciół. Setnik upadł do nóg Piotra i oddał mu pokłon, ale Piotr podniósł go, mówiąc: „Wstań, ja też jestem człowiekiem”. (Dz 10:26) Piotr Powiedział im: „ «Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego.Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc: po co mnie sprowadziliście?»” (Dz.Apostolskie 10:27-29)  

Piotr w zasadzie po prostu stwierdza, że ​​nie powinien ty być. Jako Żyd, jego prawo do obcowania z poganami jest sprzeczne z ich prawem, ale Piotr w końcu zrozumiał znaczenie swojej wizji i że jest przełomowa.

Korneliusz powtórzył swoją historię o tym co powiedział mu anioł w wizji , a następnie poprosił o wygłoszenie ewangelii . Piotr szybko podsumował działalność Jezusa Chrystusa….

„ 34 Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie*: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. 35 Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. 36 Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. ” (Dz 10: 34-36).

37 Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 38 Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. ” (Dz 10: 37-38).

39 A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie*. 40 Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się 41 nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. ” (Dz 10: 39-41).

„ 42 On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. 43 Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów». ” (Dz 10: 42-43).

„ 44 * Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki.45 I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. 46 Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. ”(Dz 10: 44-46).

47 Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» 48 I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił <u nich> jeszcze kilka dni. ” (Dz 10: 47-48).

 Ewangelia jest jednakowa dla wszystkich ludzi

„Piotr zaczął swoje przemówienie, mówiąc:„ Naprawdę rozumiem, że Bóg nie okazuje faworyzowania. Raczej w każdym narodzie, kto się boi Boga i postępuje słusznie, jest mu do przyjęcia. Wysłał słowo do synów Izraela, głosząc dobrą nowinę pokój Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich narodów ”. (Dz 10: 34-36).

 • Każdy naród. Głównym punktem nowego zrozumienia Piotra i jego przemówienia na tym zgromadzeniu jest to, że dla Boga nie ma znaczenia, w jakim narodzie się urodziłeś lub jak nazywasz siebie. Nie interesuje go, czy jesteś jednym z obrzezanych, czy jednym z pogan. Liczy się twoje nastawienie i działania – czy czcisz i boisz się Boga i czynisz jego wolę?
 • Dobra wiadomość o pokoju. Ewangelia lub „dobra nowina” jest dla każdego narodu i promuje pokój i pojednanie między wszystkimi narodami i Bogiem. Jest to pięknie powiedziane przez Pawła (Efezjan 2: 11-22). Kiedy Jezus się urodził, aniołowie powiedzieli: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój między ludźmi dobrej woli” (Łk 2, 14).
 • Panem wszystkich. Jezus nie jest tylko Panem swoich rodaków, ale Panem wszystkich narodów. Nazywany jest „królem królów i panem panów” (1 Tymoteusza 6:15).†

 Ewangelia jest możliwa dzięki ofierze jednego człowieka

Sami wiecie, co się stało w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Wiecie, jak Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą. którzy byli uciskani przez diabła, bo Bóg był z nim ”(Dz 10: 37-38).

 • Wiecie … Korneliusz i jego domownicy wiedzieli o działalności Jezusa z Nazaretu. Cezarea leży na wybrzeżu między Judeą a Galileą, niedaleko od miejsca, gdzie Jezus był dobrze znany. Korneliusz związany z Żydami bez wątpienia usłyszał o Jezusie, nawet jeśli nie widział go osobiście.
 • Cnoty Jezusa. Piotr składa trzy stwierdzenia o Jezusie: (1) Bóg namaścił Jezusa Duchem Świętym i mocą. (2) Chodził dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli uciskani przez diabła. (3) Bóg był z nim. Te trzy stwierdzenia obalają oskarżenie skierowane przeciwko Jezusowi – że on i jego dzieło pochodzą od diabła (Łk 11: 14-20). Możliwe, że ten rodzaj oszczerstw przeciwko Jezusowi również został zauważony przez Korneliusza i jego domowników.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie*.Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się  nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. ”  ” (Dz 10: 39-41).

 • Świadectwo Piotra. Piotr jest w stanie osobiście świadczyć o wydarzeniach służby Jezusa, jego śmierci i zmartwychwstaniu. Podczas gdy Jezus ma świadectwo proroków Starego Testamentu, aniołów, a nawet samego Boga, świadectwo jego apostołów było również bardzo ważne i konieczne. Jezus powiedział: „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). Tutaj Piotr pełni tę samą rolę.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów». ” (Dz 10: 42-43).

 • Polecenie Chrystusa. Jezus nakazał Piotrowi i innym apostołom wyjść na świat i głosić ewangelię wszystkim narodom (Ew. Marka 16: 15-16, Ew. Mateusza 28: 18-20). Piotr teraz to robi.
 • Autorytet Chrystusa. Jezus został wyznaczony przez Boga jako sędzia wszystkich ludzi, zarówno żywych, jak i umarłych (2 Tymoteusza 4: 1-2). Piotr oświadcza teraz i głosi ten autorytet.
 • Preordynacja Chrystusa. Wszyscy prorocy świadczą o nim. Jezus Chrystus nie przyszedł do Judei jako nowicjusz, jako coś nowego. Raczej spełnił starożytne proroctwo. Oznacza to, że był z góry ustalony. Piotr mówi: „Był znany przed założeniem świata” (1 Piotra 1:20). W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr powiedział: „Został wyzwolony przez z góry ustaloną radę i wiedzę o Bogu” (Dz. Ap. 2:23).
 • Moc Chrystusa do zbawienia. Poprzez swoje imię (jego moc i autorytet) wierzący otrzymają przebaczenie grzechów. Oznacza to, że wszyscy, jak mówi Peter. Przebaczenie grzechów jest oferowane wszystkim narodom. Przebaczenie jest uwarunkowane zostaniem wierzącym, ale każdy wierzący, niezależnie od narodu, będzie miał prawo stać się dzieckiem Bożym i otrzymać przebaczenie (Ew. Jana 1:12).

Ewangelia jest potwierdzona przez jednego Ducha

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. ”. (Dz 10: 44-46).

 • Duch Święty zstąpił. To nie był pierwszy raz, kiedy ewangelia była głoszona nie-Żydom. Praca Filipa w Samarii jest przykładem (Dz 8: 4n). Bóg miał jednak rację, a teraz popiera wizję, którą przekazał Piotrowi, cudem, jakiego nigdy wcześniej nie było, z wyjątkiem dnia Pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr był jednym z tych, na których upadł Duch Święty (Dz 2: 1-4 ).
 • Powtórzono Pięćdziesiątnicę. Teraz Duch „został wylany także na pogan”. Piotr później wspomina: „Gdy zacząłem mówić, Duch Święty spadł na nich tak, jak na nas na początku” (Dz 11, 15-16). Było to więc wylanie Ducha, który wcześniej był unikalny dla apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, ale teraz powtórzony jako wyraźny znak od Boga, że ​​Bóg tak samo ceni pogan, którzy się go boją, jak i Piotra i jego towarzyszy apostołów. Ponadto istnieje jedna ewangelia dla wszystkich. Powtarzając cud, była tylko jedna różnica: zamiast kaznodziejów otrzymujących wylanie, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, w tym przypadku słuchacze, na których wylano Ducha.

Ewangelia jest przestrzegana podczas jednego chrztu

„Wtedy Piotr powiedział:„ Czy ktoś może zabronić wody, aby nie ochrzcić tych ludzi, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? ”. Więc rozkazał im, aby zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, a potem poprosili go, aby został przez kilka dni ”. (Dz 10: 47-48).

 • Piotr nakazuje chrzest. Wcześniej Piotr mówi: „Każdy, kto wierzy w Jezusa, otrzyma odpuszczenie grzechów” (Dz 10: 42-43). Trudno było zaprzeczyć, że ci poganie byli wierzącymi, ponieważ Duch Święty naznaczył ich uznanie ich wiary. Dlatego, będąc wierzącymi, mieli „prawo stać się dziećmi Bożymi” (Ew. Jana 1:12). Piotr zatem nakazuje chrzest w wodzie w imię Chrystusa. To pozwoli im wejść do Chrystusa i dzięki łasce Bożej otrzymać przebaczenie przez Jego śmierć (Rzymian 6: 3-6).
 • Chrzest w imię Chrystusa. Zauważamy, że w chrzcie wodnym (nie w chrzcie Ducha Świętego) ci wierzący weszli w śmierć Chrystusa. Chrzest Duchem Świętym nie miał na celu odpuszczenia grzechów, ale przekonania sceptyków i uprzedzeń, że ewangelia jest prawdziwa, a Bóg nie udziela poganom mniejszych błogosławieństw niż udziela Żydom. Zanurzenie w wodzie, w imię Chrystusa jest „jednym chrztem”, który muszą przejść wszyscy wierzący (Efezjan 4: 5) . Piotr pokazuje nam, że żaden wierzący nie może zostać odrzucony przez ten chrzest i żaden wierzący nie może go odmówić.

Kiedy Piotr i jego sześciu towarzyszy powrócili do Joppy, zostali zaczepieni przez członków partii obrzezania, byłych Żydów, którzy byli zdenerwowani, że ewangelię należy głosić poganom. Ale Piotr opowiedział o całym incydencie, podając powody zmiany.

Inni uwielbiali Boga i mówili: „Wtedy także poganom Bóg udzielił pokuty, która prowadzi do życia”. (Dz 11:18,)

Historia Korneliusza

 • Korneliusz i jego domownicy byli pierwszymi poganami, którzy zostali przyłączeni do wczesnego kościoła chrześcijańskiego, pokazuje nam to że Bóg, miał plan co do tej wspólnoty wyznaniowej aby nie była kolejną sektą judaizmu, ale czymś zupełnie nowym.
 • Piotr był przesiąknięty żydowską tradycją unikania pogan, dlatego początkowo nie rozumiał znaczenia swojej wizji. Kiedy Piotr przyjął zaproszenie Korneliusza, uświadomił sobie, że Bóg tworzy nowe przymierze.
 • Zanim Paweł głosił poganom, Bóg już ustanowił ten przełomowy precedens, że byli częścią jego planu zbawienia . Około dziesięciu lat po nawróceniu Korneliusza, Paweł bronił swojej misji przed Radą Jerozolimską Kościoła, wspierał go Piotr i Jakub.
 • O centurionach ogólnie mówią konstruktywnie w Biblii.Fakt, że Rzymianin porzucił mitycznych bogów swego kraju i zwrócił się do Boga Abrahama , Izaaka i Jakuba, był zapowiedzią upadku pogańskich przesądów i przyszłego triumfu chrześcijaństwa .

” Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? „


Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?» Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» – i pobłogosławił go na owym miejscu.

(Księga Rodzaju 32:30)

Oto historia spotkania Jakuba z Bogiem podczas podróży do Ezawa po wielu latach odosobnienia (32: 3-5). Historia ma zatem swoje korzenie w związku między Jakubem i Ezawem, poczynając od ich narodzin jako bliźniaków. W tym czasie Pan powiedział do Rebeki:

«Dwa narody są w twym łonie, 
dwa odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności; 
jeden będzie silniejszy od drugiego, 
starszy będzie sługą młodszego». (Księga Rodzaju 25:23).

I wyszedł pierwszy syn czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem; nazwano go więc Ezaw.” (Rodzaju 25:25). „Zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub ”(Rodzaju 25:26) – ta nazwa oznacza„ bierze piętę ”lub„ wypiera ”- wskazówka przyszłej rywalizacji, którą później prowadził Jakub. Ezaw wyrósł na myśliwego, ale Jakub był cichym człowiekiem (Rodzaju 25:27). „Izaak miłował Ezawa, bo ten przyrządzał mu ulubione potrawy z upolowanej zwierzyny„. ” Rebeka kochała Jakuba ” (Rodzaju 25:28).

Jako starszy syn Ezaw korzystał z przywilejów pierworodnego – pierworodztwa i błogosławieństwa. Jednak Ezaw, odważnie przyjmując swoje pierworodztwo, sprzedał je Jakubowi za miskę gulaszu (25: 29-34) – tracąc w ten sposób jedną ze swoich dwóch istotnych zalet jako pierworodny. 

Jakub (z pomocą Rebeki) oszukał starzejącego się i niedowidzącego już swojego ojca Izaaka.On uwierzył, że Jakub był Ezawem. Oszukali Izaaka, by dał błogosławieństwo Jakubowi które było dla starszego Ezawa (27: 1-29). Kiedy Ezaw odkrył tę zdradę, wpadł w lament i złość (Rodzaju 27: 30-40) i obiecał że zabije swego brata Jakuba (27:41) Rebeka jednak ostrzegła Jakuba przed zamiarem Ezawa aby uciekł na pewien czas, do jej brata Labana aby ocalić swoje życie aż minie gniew brata (27:42-8:5).

Jakub był synem Izaaka i wnukiem Abrahama . Historia zaczyna się od jego podróży ze swego domu w Kanaan do Paddan-aram do brata swojej matki, Labana. Jakub spotyka tam Rachelę i zaczął pracować dla ojca Racheli, Labana, aby mógł mieć Rachel jako swoją żonę. Laban jednak oszukał Jakuba, a Jakub żeni się z Leę (starszą córką) zamiast Rachel. Potem pracował dodatkowe lata, aby poślubić Rachel. W tamtych latach oddalił się od swego brata Ezawa (29: 1–30: 24). 

Jakub Postanawia opuścić Labana i wrócić ….

Jakub informuje o tym Labana (Rodzaju 30:25-26). On zgadza się i pyta co mam ci dać? (Rodzaju 30:31) Jakub stawią swoje żądania co do zapłaty (Rodzaju 30:32-33) Laban się zgadza (Rodzaju 32:34).Laban tego samego dnia jeszcze oszuka Jakuba wybierając najlepsze stada.(Rodzaju 30:35) Jakubowi udaje się z pomocą Bożą przechytrzyć Labana dzięki temu dorobił się dużego majątku (Rodzaju 30:37-43) To nie podobało się Labanowi i jego Synom (Rodzaju 31:1-2) Bóg mówi Jakubowi aby opuścił to miejsce , i że będzie z nim (Rodzaju 31:3)

Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś stelę i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc gotuj się do drogi, opuść ten kraj i wróć do twej rodzinnej ziemi!» (Rodzaju 31:13)

Jakub zbiera swój cały dobytek stada i rodzinę i wyrusza w drogę do swojego kraju Kanaan (Rodzaju 31:17-18) Laban się tego nie spodziewał został wprowadzony w błąd przez Jakuba (Rodzaju 31:20) Jedna z córek w między czasie kradnie ojcu jego posążki (Rodzaju 31:19).Na trzeci dzień Laban spostrzegł się że Jakub opuścił go , zbiera krewnych i wyrusza za nim w pościg (Rodzaju 31:22-23) Dogania on Jakuba wyjaśniając sobie wszystko i zawierają przymierze między sobą budując w tym miejscu z kamieni kopiec nazywając go Galed .Złożyli w tym miejscu ofiary i zjedli wspólny posiłek.A gdy się posilili poszli spać (Rodzaju 31:25-54) Na drugi dzień obaj się rozstali, Laban pobogosławił swoje córki i wnuki i udał się w drogę powrotną.Jakub wyruszył w dalszą drogę

Przygotowania do spotkania z Ezawem

Jakub jest w drodze do domu i stoi przed konfrontacją ze swoim bratem, Ezawem, po dwudziestu latach. Jakub się boi.Prosi Boga o pomoc i stara się dokonać jakiejś restytucji. Ale we wszystkich tych sprawach Jakub wciąż się opiera. Nadal się powstrzymuje, opierając się głównie na sobie.

Bóg używa doświadczenia, o którym czytamy pod koniec rozdziału 32, aby pracować nad sercem Jakuba. W tym opisie widzimy, jak Jakub zbliża się do punktu prawdziwej wiary

Historia Jakuba, jego życie było jednym z niekończących się zmagań. Chociaż Bóg obiecał Jakubowi, że przez niego przyjdzie nie tylko wielki naród, ale całe grono narodów, był człowiekiem pełnym lęków i niepokojów. Dochodzimy teraz do kluczowego punktu w jego życiu, kiedy ma się spotkać ze swoim bratem, który ślubował go zabić. Wszystkie walki i lęki Jakuba będą wkrótce zrealizowane.Chory z powodu traktowania przez teścia, Jakub uciekł od Labana, by spotkać swojego rozgoryczonego brata, Ezawa.Gdy dowiaduje się że brat jego zmierza w jego kierunku z 400 ludźmi , bardzo się przeraził.W trosce o swoje życie i rodziny Jakub dzieli swój dobytek na dwa obozy (Rodzaju 32:9) i wysyła kilka stad przed sobą jako dar, w nadziei na uspokojenie brata.Rozkazując swoim sługom „«Gdy cię spotka mój brat Ezaw i zapyta: Czyim jesteś sługą, dokąd idziesz i czyje jest to stado, które pędzisz,odpowiesz: Sługi twego Jakuba; jest to dar posłany panu memu, Ezawowi, on zaś sam idzie za nami» „. Jakub wysyła swoich synów i żony przez brodę (płytkie miejsce, gdzie bez większych trudności można było przejść) w rzece Jabbok.Sam natomiast powrócił i pozostał sam po drugiej stronie. Nie mamy pojęcia, dlaczego to zrobił. Czy chciał myśleć? Modlić się? Ukryć? Nie wiemy .Teraz fizycznie wyczerpany, samotny na pustynnej pustyni, w obliczu pewnej śmierci, pozbawiony jest wszystkich swoich ziemskich dóbr.W rzeczywistości nie jest w stanie kontrolować swojego losu. Następnie, jak mówi Biblia że „mężczyzna zmagał się z nim do świtu”. 

Walczyłem z Bogiem

Jakub nie jest już młodym człowiekiem, a mimo to czytamy, że angażuje się w zapasy do świtu. Ale kto jest jego zapaśniczym przeciwnikiem? Tekst stopniowo ujawnia tożsamość i zarówno czytelnik, jak i sam Jakub ostatecznie rozpoznają, kim jest ten „tajemniczy Nieznajomy”. Zanim nastanie świt, uświadomił nam wszystkim, kim jest.Ten słynny incydent jest punktem zwrotnym w życiu Jakuba, kluczowym momentem jego życia. Kiedy słońce zaszło, nazywał się Jakub. Kiedy następnego ranka wstało słońce, nazywał się Izrael. Przed tą nocą Jakub był w doskonałej kondycji, silny, sprawny człowiek. Po tej nocy szedł bezwładnie. Co się stało? Jak doszło do tej zmiany?

To anioł przymierza, to Posłaniec od Boga, zmagał się z Jakubem przez godziny w ciemności. Dopiero teraz rozpoczęła się jego prawdziwa walka. Ucieczka z domu rodzinnego była wystarczająco zła; zmagania z samym Bogiem były zupełnie inną sprawą. Tej nocy anioł Pański odwiedził Jakuba. Walczyli przez całą noc aż do świtu, „a widząc, że nie może go pokonać ” nieznajomy okaleczył Jakuba uderzeniem w biodro, które unieruchomiło go bezwładnie przez resztę życia. Wtedy Jakub widział, co się stało: „Widziałem Boga twarzą w twarz, a jednak moje życie zostało oszczędzone” (Ks.Rodzaju 32:30 ).Zauważ, że nie powiedziano nam, że Jakub zmagał się z mężczyzną. . . . mężczyzna zmagał się z Jakubem. Czy to ważne? Chyba tak. Pokazuje nam, że Bóg jest inicjatorem tego konfliktu. Bóg wiedział, że to jego jedyna szansa. Chciał podnieść Jakuba do nowego życia królewskiego i tak naprawdę zmagał się z nim, jakby chciał zmusić go do poddania się i do tego kim był. Jak Jakub mógł walczyć z nadprzyrodzoną egzystencją? Jak to możliwe, że nasz Pan lub Anioł nie mógł obezwładnić Jakuba (w. 25)? To ważne pytanie.Proszę zauważyć jedną rzecz. Człowiek (lub anioł) miał moc, aby w każdej chwili obezwładnić swojego rywala.Jakub ma zwichnięte biodro (lub zdrętwiałe) przez proste dotknięcie ręki przez mężczyznę. Sugeruje to nadludzką siłę i moc Nieznajomego. Kiedy zaczął zbliżać się świt, anioł chciał odejść,aby nie być widzianym w świetle dziennym «Puść mnie, bo już wschodzi zorza!» (Rodzaju 32:27). Nie jest jasne, dlaczego chce w tym momencie przerwać walkę. Być może dlatego, że w pełnym świetle dnia Jakub „ujrzy” Boga, a to jest pewny wyrok śmierci. Nikt nie może zobaczyć Boga i żyć * .Tajemniczy zapaśnik wszystko, co musiał zrobić, to dotknąć jego biodra i wyrwać go z miejsca. Hebrajskie słowo może oznaczać „przemieszczone”. Jeśli mężczyzna mógłby wygrać, kiedy tylko tego pragnął, dlaczego nie? Sugerowałbym, że to dlatego, że kilkugodzinna walka była konieczna dla duchowego rozwoju Jakuba.Ten anioł zmagał się z Jakubem przez całą noc, aż Jakub się wyczerpał. Podejrzewam, że anioł zyskał niewielką przewagę, a potem pozwalał Jakubowi poczuć, że to on zdobywa przewagę. Trwało to i trwało całą noc. Jak bardzo musieli być wyczerpani. Ale to było konieczne. Jakub musiał dotrzeć do punktu, w którym nie miał już siły.

” Walcząc z Aniołem, zwyciężył, 
płakał i błagał Jego o łaskę „

(Ozeasza 12:5)

Wierzę, że właśnie w tym momencie mężczyzna dotknął biodra Jakuba. Wiadomość była jasna. . . starałeś się z całej siły. Nieznajomy nie „wygrywa” meczu zapaśniczego, a jednak może jednym dotknięciem rozstrzygnąć walkę . Jakub musiał jasno widzieć wyższość swojego przeciwnika i gdy tak leżał, miał już tylko siłę, by trzymać się mocno tego Człowieka. „Nie pozwolę ci odejść, dopóki mi nie pobłogosławisz!” Jakub odczuwa teraz, że trzyma się Boskiej Osoby. Jednak nie boi się tak bardzo, ponieważ jest śmiały prosić o błogosławieństwo. Jakub widzi, że tylko Bóg może dać mu błogosławieństwo. Żadne sztuczki ani spryt ludzki już nie zadziałają.Zamiast natychmiast dać Jakubowi błogosławieństwo. Nieznajomy prosi o imię „Jakie masz imię? ” (Ks.Rodzaju 32:28) On już zna to imię, ale chce, żeby Jakub to przyznał. „On zaś rzekł: «Jakub»„. Jestem oszustem . Całe życie próbowałem uzyskać dla siebie te błogosławieństwa dzięki własnej manipulacji.Teraz żałuję.

Zadano mu kiedyś to pytanie. Jego starszy ojciec, Izaak, z jego niedowidzeniem, widział postać przychodzącą do jego pokoju. Wydawało się, że jest to jeden z jego bliźniaczych synów i zapytał go: „Jak masz na imię?” I ten sam Jakub powiedział: „Ja jestem Ezawem, twoim pierworodnym”. To było pierwsze kłamstwo tego dnia i wkrótce nastąpiło inne, ponieważ jego ojciec był zaskoczony, że tak szybko zabił jelenia, jak i przygotował ulubiony gulasz z dziczyzny ojca. „Jak to się stało, że zrobiłeś to wszystko tak szybko?” Izaak zapytał go, a Jakub powiedział: „Ponieważ Jehowa mi go przyniósł”. Nie bał się mówić kłamstwa w imieniu Pana. Potem było jeszcze jedno pytanie, po dotknięciu i zapachu tego syna. Starzec wciąż był niepewny; „Czy jesteś moim synem Ezawem?” I Jakub powiedział: „Ja jestem”. Skłamał wtedy o swoim imieniu, a teraz znowu zadaje mu się to samo pytanie: „Kim jesteś? Jak masz na imię? Od tamtego czasu było bardzo mało pytań, a słowa przywróciły scenę jego haniebnego oszustwa. Teraz nie może kłamać temu, z kim teraz się siłuje, patrząc na te głęboko widzące oczy anioła, że ​​może tylko szlochać z własnego imienia, „Jakub ”.

Błogosławieństwo Boże przychodzi do mężczyzn i kobiet na podstawie prawdy. To jedyny sposób, w jaki Bóg błogosławi ludzi. To wtedy, gdy mamy do czynienia z Bogiem, gdy jesteśmy, zagubieni, ignoranci, obłudni zwodziciele – nagi przychodzący do niego po strój. Wtedy przychodzi Bóg i błogosławi nas. Jakub nie prosi teraz o przywilej pierworodztwa, prawdziwe lub fałszywe, aby otrzymać Boże błogosławieństwo. Po prostu uznaje, kim jest.To całe doświadczenie , to lekcja dla Jakuba i dla ciebie i dla mnie. Jakub stał między swoją przeszłą walką z Labanem a zbliżającą się walką z Ezawem. Bóg przychodzi w tym czasie, ponieważ chce, aby Jakub zdał sobie sprawę, że jego prawdziwa walka była sama z Bogiem.

Poprosił go o imię , aby się wypowiedział .Czy Jakub wiedział, kim naprawdę był? Pamiętaj, co znaczy „Jakub”. „Jakub” oznacza „zastępcę”, „zwodziciela”, „człowieka przebiegłego”. Jakub miał na myśli „chwytacz pięty”, ponieważ wyszedł z łona, chwytając piętę Ezawa, starając się go odciągnąć, by stać się pierworodnym. Imię „Jakub” oznacza tego, kto bierze to, co należy do kogoś innego. To znaczy „złodziej”. Imię to stało się podstawową rzeczywistością życia Jakuba, człowieka, który w pełni zasłużył na swoje imię. Przez cały czas był „Jakubem”. Więc kiedy anioł mówi do niego: „Jak masz na imię?”, Pyta go: „Czy jesteś gotowy przyznać, kim naprawdę jesteś? Czy jesteś gotowy stawić czoła sobie? Czy jesteś gotów przyznać się do siebie? ”To najtrudniejsza rzecz w życiu do zrobienia. Większość ludzi zrobi wszystko, aby uniknąć twardej prawdy o sobie. Prawda nas wyzwala, ale najpierw nas boli.

Jakub znał właściwe słowa i mógł wykonywać właściwe czynności. . . ale jego serce wciąż nie było całkowicie Pańskie. Łatwo jest mieć powierzchowną wiarę. Jednak kryzys zmusza nas do zmagania się z naszymi prawdziwymi uczuciami i naszą prawdziwą wiarą. Bóg prowokuje ten kryzys, aby doprowadzić Jakuba do prawdziwej wiary. Kiedy Jakub wezwał Boga do błogosławieństwa, mur został przełamany.

Kiedy przy potoku Jabbok patriarcha odpowiedział na pytanie anioła, mówiąc: „To ja Jakub”, wtedy wyznał przed tym aniołem, przed Bogiem. „Nazywaj mnie Jakub”. Innymi słowy: „To dla mnie odpowiednie imię. To prawda, że ​​jestem grzesznikiem. Jestem złodziejem. Jestem człowiekiem o nikczemnym charakterze.Jestem Jakubem. ”Boży sposób jest taki; aby dojść do chwały, musisz upaść; sposobem na uratowanie życia jest jego utrata; twego ego .Ego musi umrzeć. Czy nie pamiętał, co powiedział Ezaw, jego brat, kiedy odkrył, że Jakub okłamał ojca i twierdził, że jest Ezawem; „Ezaw powiedział: „Czy on nie jest słusznie nazywany Jakub? Oszukał mnie dwa razy: wziął moje prawo pierworodztwa, a teraz wziął moje błogosławieństwo ! ”(Rodzaju 27: 36)

Bóg nie chciał tylko uwielbienia od Jakuba. Chciał mieć jego serce. I chce tego samego od nas.

«Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś».

Człowiek mówi, że jego imię nie będzie już „Jakub”, ale będzie to „Izrael”. Wcześniej Bóg zmienił imię Abram („wywyższony ojciec”) na Abrahama (brzmi jak „ojciec tłumu”) i Saraj zostaje Sarah (oba imiona oznaczają „księżniczkę”). Nowe imię wskazuje na miejsce i cel, jaki osoba będzie miała w rozwijaniu Bożego programu odkupienia nas

Imię Izrael oznacza dosłownie „Bóg zmaga się”, ale nie w tym sensie, że Bóg ma trudności z osiągnięciem celu. Ta nowa nazwa wskazuje raczej na naturę życia w przymierzu z prawdziwym Bogiem. Jakub rzeczywiście zmagał się z dwoma grupami przeciwników: z Bogiem i z ludźmi (np. Ezaw, Laban). Jednak Jakub zwyciężył. We wszystkich tych zmaganiach Bóg był z Jakubem. Oto, co On obiecuje swoim, których zawsze kochał. Boża obecność u Jakuba nie oznacza popierania wszystkiego, co Jakub zrobił innym ludziom. Jest nim nieść go, aby Bóg mógł ustanowić swój własny lud, aby mogli być światłością świata, aby Chrystus przyszedł w naszym ciele.

Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?» Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?»

Bóg nie musiał ujawniać swego imienia Jakubowi – jego prawdziwy charakter został objawiony przez jego działania – dotknięcie biodra Jakuba i błogosławieństwo, które obdarzył Jakuba. Jakub chce znać imię swojego zapaśniczego przeciwnika. W końcu jest fair: poddał się. Werset 29 brzmi: „Proszę, powiedz mi, jak masz na imię.” Ale Obcy nie udziela odpowiedzi.On udziela błogosławieństwa, i pozostaje tajemniczy w swoim imieniu. Odejdzie tej nocy, zanim dzień się skończy, a Jakub nie będzie znał imienia, dzięki któremu mógłby zidentyfikować człowieka.Po tych wydarzeniach Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie». (Ks.Rodzaju 32:31)

Jakub, teraz Izrael, był gotowy spotkać się z Ezawem twarzą w twarz.Otrzymał Boże błogosławieństwo, więc nie bał się żadnego człowieka ani armii ludzi. 

Lekcja dla nas jest taka sama. Nasza wojna jest duchowa i nie można jej wygrać cielesnymi środkami:

Nasza walka nie jest bowiem przeciwko ciału i krwi, lecz przeciwko władcom, przeciwko siłom, przeciwko siłom światowym tej ciemności, przeciwko duchowym siłom niegodziwości w niebiańskich miejscach. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się oprzeć w złym dniu i uczyniwszy wszystko, abyście byli stanowczy. Stańcie więc mocno, przepasawszy biodra wasze prawdą i zakładając pancerz sprawiedliwości, i okrywając wasze stopy przygotowaniem Ewangelii pokoju; w dodatku do wszystkich, podejmując tarczę wiary, dzięki której będziesz mógł zgasić wszystkie płonące pociski złego. Weźcie hełm zbawienia i miecz Ducha, który jest słowem Bożym. Z całą modlitwą i prośbą módlcie się przez cały czas w Duchu, a mając to na uwadze, bądźcie czujni z całą wytrwałością i prośbą do wszystkich świętych, i módlcie się w moim imieniu, aby wypowiedzenie mogło być mi dane w otwarciu ust moich, aby z odwagą poznać tajemnicę ewangelii, dla której jestem ambasadorem W łańcuchach; że głosząc to mogę mówić odważnie, jak powinienem mówić (Efezjan 6: 12-20 ).

Podsumowanie

Księga Rodzaju 32:22–32 opisuje walkę, której Jakub się nie spodziewał. Przygotowując się ze strachu do spotkania ze swoim bratem Ezawem, Jakub zmaga się z nieznanym nieznajomym w ciemności. Walczy z tajemniczym mężczyzną przez większą część nocy. Nad ranem mężczyzna zyskuje ogromną przewagę nad Jakubem, uszkadzając jego biodro.Jakub, znany ze swojego oszustwa i kłamstwa, identyfikuje się pierwszy. W odpowiedzi na szczerą odpowiedź Jakuba Bóg zmienia jego imię na Izrael i błogosławi go. Gdy słońce wschodzi, Jakub kulejąc, dołącza do swojej rodziny i spotka się ze swoim bratem.

Biblijna PrawdaŚmierć może być dziś jednym z najbardziej niezrozumiałych tematów. 
Dla wielu śmierć jest owiana tajemnicą i wywołuje lęk, niepewność i beznadziejność. Inni uważają, że ich zmarli bliscy wcale nie są martwi, ale żyją z nimi lub w innych wymiarach. Miliony ludzi są zdezorientowane w związku między ciałem, duchem i duszą. 
Ale czy to naprawdę ma znaczenie, w co wierzysz? Tak – absolutnie! 
To, w co wierzysz o zmarłych, będzie miało ogromny wpływ na to, co stanie się z tobą w najbliższej przyszłości. Nie ma miejsca na zgadywanie!Ten przewodnik do nauki da ci dokładnie to, co Bóg mówi na ten temat.Przygotuj się na prawdziwy otwieracz oczu!

1. Jak w ogóle dotarli tu ludzie?

„ Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą ”(1 Mojżeszowa 2: 7 ).

Odpowiedź:    Bóg uczynił nas z prochu na początku.

2. Co się dzieje, gdy osoba umiera?

„ i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. ” ( Kaznodziei 12: 7 ).

Odpowiedź:    Ciało znów zamienia się w proch, a duch wraca do Boga, który go dał. Duch każdej osoby, która umiera – czy to zbawionej, czy niezbawionej – powraca do Boga po śmierci.

3. Jaki jest „duch”, który powraca do Boga po śmierci?

„Ciało bez ducha jest martwe” ( Jakuba 2:26 ). 
„ dopóki mam oddech w sobie, a w nozdrzach mam Boże tchnienie ”( Hiob 27: 3).

Odpowiedź:    Duch, który powraca do Boga w chwili śmierci, jest tchnieniem życia. Nigdzie w całej Bożej księdze „duch” nie ma żadnego życia, mądrości ani uczucia po śmierci człowieka. To „tchnienie życia” i nic więcej.

… cztery osoby to cztery dusze.

4. Czym jest „dusza”?

„Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia; a człowiek stał się żywą duszą ”( Rodzaju 2:7 ).

Odpowiedź:    Dusza jest żywą istotą. Dusza jest zawsze połączeniem dwóch rzeczy: ciała i oddechu. Dusza nie może istnieć, dopóki ciało i oddech nie zostaną połączone. Słowo Boże uczy nas, że jesteśmy duszami żyjącymi.

5. Czy dusze umierają?

„Dusza, która grzeszy, umrze” ( Ezechiel 18:20 ).
„Każda dusza żywa umarła w morzu” ( Objawienie 16: 3 ).

Odpowiedź:    Zgodnie ze Słowem Bożym dusze umierają! Jesteśmy duszami, a dusze umierają. Człowiek jest śmiertelny ( Hioba 4:17 ). 
Tylko Bóg jest nieśmiertelny ( 1 Tymoteusza 6:15 , 16 ). Pojęcie nieśmiertelnej duszy nie znajduje się w Biblii, która uczy, że dusze podlegają śmierci.

Biblia sugeruje, że król Dawid będzie w królestwie Bożym, ale że jest teraz w grobie, gdzie czeka na zmartwychwstanie.

6. Czy dobrzy ludzie idą do nieba, gdy umierają?

„Wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą” ( Ew. Jana 5:28 , 29 ). 
„Dawid… jest zarówno martwy, jak i pochowany, a jego grób jest z nami do dziś. […] Dawid bowiem nie wstąpił do nieba ”( Dz 2:29 , 34 ). 
„Mam ufać? Szeol mym domem, w ciemności rozścielę swe łoże ” ( Hioba 17:13 ).

Odpowiedź:    Nie. ale czekają w grobach na zmartwychwstanie.Zarówno prawi jak i nie prawi (Ew.Jana 5:28-29)

7. Ile ktoś wie lub rozumie po śmierci?

„Żyjący wiedzą, że umrą; ale umarli nic nie wiedzą i nie mają więcej nagrody, gdyż pamięć o nich jest zapomniana. Także ich miłość, ich nienawiść i zazdrość zginęły; nigdy więcej nie będą mieli udziału w czymkolwiek pod słońcem. […] W grobie, w którym idziesz, nie ma pracy, urządzenia, wiedzy ani mądrości ”( Kaznodziei 9: 5 , 6 , 10 ). 
„Umarli nie chwalą Pana” ( Psalm 115:17 ).

Odpowiedź:    Bóg mówi, że umarli nic nie wiedzą!

Chociaż miliony myślą, że jest to możliwe, zmarli nie mogą komunikować się z żywymi.

8. Ale czy umarli nie mogą komunikować się z żywymi i czy nie są świadomi tego, co robią żyjący?

 a człowiek umarły nie wstanie,zbudzi się, gdy nieba nie stanie, 
nie zdoła się ze snu ocucić . … Czy we czci jego synowie? – On nie wie. 
Czy też wzgardzeni? Już o tym nie myśli. ”( Hiob 14:12 , 21 ). „ Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie.Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem.”

( Kaznodziei 9: 5-6 ).

Odpowiedź:    Nie. Umarli nie mogą skontaktować się z żywymi, ani nie wiedzą, co robią żyjący. Oni są martwi. Ich myśli zginęły ( Psalm 146: 4 ).

9. Jezus nazwał nieświadomy stan martwego „snem” w Ew. Jana 11: 11–14. Jak długo będą spać?

„Mężczyzna kładzie się i nie podnosi. Dopóki niebiosa już nie będą ”( Hioba 14:12 ). 
„Nadejdzie dzień Pański … w którym niebiosa przeminą” ( 2 Piotra 3:10 ).

Odpowiedź:     Umarli będą spać aż do wielkiego dnia Pana na końcu wieku. W śmierci ludzie są całkowicie nieświadomi bez jakiejkolwiek aktywności lub wiedzy.

10. Co dzieje się ze sprawiedliwymi zmarłymi podczas drugiego przyjścia Chrystusa?

„Oto przychodzę szybko, a nagroda moja jest ze Mną, aby dać każdemu według jego pracy” ( Objawienie 22:12 ). 
„Sam Pan zstąpi z nieba z okrzykiem. … I umarli w Chrystusie powstaną. … I tak zawsze będziemy z Panem ”( 1 Tesaloniczan 4:16 , 17 ). 
„Wszyscy będziemy przemienieni – za chwilę, w mgnieniu oka … a umarli zostaną podniesieni nienaruszeni. […] Bo to, co zepsute, musi przyoblec się w nieskazitelność, a to, co śmiertelne, musi przyoblec w nieśmiertelność ”( 1 Kor. 15: 51–53 ).

Odpowiedź:    Zostaną nagrodzeni. Zostaną podniesieni, otrzymają nieśmiertelne ciała i porwani na spotkanie z Panem w powietrzu. Zmartwychwstanie nie miałoby sensu, gdyby ludzie zostali zabrani do nieba po śmierci.(1 Tes 4,13-18)

11. Jakie było pierwsze kłamstwo diabła na Ziemi?

„Wąż powiedział kobiecie:„ Na pewno nie umrzesz ”( Rodzaju 3: 4 ). 
„To stary wąż, zwany Diabłem i Szatanem” ( Objawienie 12: 9 ).

Odpowiedź:     Nie umrzesz.

12. Dlaczego diabeł kłamał Ewe o śmierci? Czy ten temat może być ważniejszy niż myślimy?

Odpowiedź:    Kłamstwo diabła, że ​​nie umrzemy, jest jednym z filarów jego nauk. Przez tysiące lat pracował nad potężnymi, zwodniczymi cudami, aby skłonić ludzi do myślenia, że ​​otrzymują wiadomości od duchów zmarłych. (Przykłady: Magowie Egiptu— Księga Wyjścia 7:11 ; Kobieta z Endoru – 1 Samuela 28: 3–25 ; Czarownicy – Daniela 2: 2 ; Dziewczyna niewolnika— Dz 16: 16–18 ) 

Uroczyste ostrzeżenie
W niedalekiej przyszłości Szatan ponownie użyje czarów – tak jak uczynił to w czasach proroka Daniela – aby zwieść świat ( Objawienie 18:23 ). Czarnoksięstwo jest nadprzyrodzoną agencją, która twierdzi, że otrzymuje moc i mądrość od duchów zmarłych. 

Pozorowanie jako uczniowie Jezusa
Szatan i jego aniołowie, pozując jako pobożni bliscy, którzy umarli, święci duchowni, którzy teraz nie żyją, prorocy biblijni, a nawet apostołowie Chrystusa ( 2 Koryntian 11:13 ), zwodzą miliardy. Ci, którzy wierzą, że zmarli żyją, w jakiejkolwiek formie, prawdopodobnie zostaną oszukani.Szatan cały czas zwodzi całą zamieszkaną ziemię

Całe działanie cudu nie pochodzi od Boga, ponieważ diabły również czynią cuda.

13. Czy duchy naprawdę działają cuda?

„Albowiem są duchami diabłów, czyniącymi cuda” (Objawienie 16:14).
„Fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy powstaną i pokażą wielkie znaki i cuda, aby oszukać, jeśli to możliwe, nawet wybranych” ( Ew. Mateusza 24:24 ).

Odpowiedź:    Tak, rzeczywiście! Złe duchy działają niesamowicie przekonywujące cuda ( Objawienie 13:13 , 14 ). Szatan pojawi się jako anioł światłości ( 2 Koryntian 11:14 ), a nawet bardziej szokująco, jak sam Chrystus ( Mt 24:23 , 24 ). Uniwersalnym uczuciem będzie to, że Chrystus i Jego aniołowie prowadzą fantastyczne przebudzenie na całym świecie. Cały nacisk będzie wydawał się tak duchowy i tak nadprzyrodzony, że tylko wybrani Boży nie zostaną zwiedzeni.

14. Dlaczego lud Boży nie zostanie zwiedziony?

„Otrzymali słowo z całą goriwością i codziennie badali Pisma , aby dowiedzieć się, czy tak istotnie jest ” ( Dz 17:11 ).
„Jeśli nie mówią według tego słowa, to dlatego, że nie ma w nich światła” (Izajasza 8:20).

Odpowiedź:    Lud Boży będzie wiedział z badania i studiowania pism , że umarli nie żyją. Będą wiedzieć, że „duch” twierdzący, że jest bliskim zmarłym, jest naprawdę diabłem! Lud Boży odrzuci wszystkich nauczycieli i cudotwórców, którzy twierdzą, że otrzymują specjalne „światło” lub dokonują cudów, kontaktując się z duchami zmarłych. Lud Boży również odrzuci jako niebezpieczne i fałszywe wszystkie nauki, które twierdzą, że zmarli żyją w jakiejkolwiek formie, w dowolnym miejscu.

15. Czy w czasach Mojżesza, co Bóg nakazał ludziom, którzy nauczali, że umarli żyją?

„Mężczyzna lub kobieta, która jest medium, lub która zna duchy, na pewno zostanie zabita; ukamienują ich kamieniami ”( Kapłańska 20:27 ).

Odpowiedź:    Bóg nalegał, aby media i inne osoby z „znanymi duchami” (które twierdziły, że są w stanie skontaktować się ze zmarłymi) powinny zostać ukamienowane. To pokazuje, jaki Bóg ma stosunek do fałszywego nauczania, że zmarli żyją.

16. Czy prawi ludzie, którzy są wychowani w nauce zmartwychwstania, kiedykolwiek umrą?

„Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych …Już bowiem umrzeć nie mogą” ( Ew. Łukasza 20:35 , 36 ).

„Bóg otrze wszelką łzę z ich oczu; nie będzie już śmierci, smutku ani płaczu. Nie będzie więcej bólu, bo dawne rzeczy przeminęły ”( Objawienie 21: 4 ).

Odpowiedź:    Nie! Śmierć, smutek, płacz i tragedia nigdy nie wejdą do nowego królestwa Bożego. „ A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. ”( 1 Kor. 15:54 ).

17. Wiara w reinkarnację szybko się rozwija. Czy to nauczanie jest biblijne?

„Żyjący wiedzą, że umrą; ale umarli nic nie wiedzą. … Nigdy więcej nie będą mieli udziału w czymkolwiek pod słońcem ”( Kaznodziei 9: 5 , 6 ).

Odpowiedź:    Prawie połowa ludzi na ziemi wierzy w reinkarnację, naukę, że dusza nigdy nie umiera, ale zamiast tego odradza się w innym rodzaju ciała z każdym następnym pokoleniem. To nauczanie jest jednak sprzeczne z Pismem Świętym. 

Biblia mówi, że
po śmierci osoba: powraca do prochu ( Psalm 104: 29 ), nie wie nic ( Kaznodziei 9: 5 ), nie ma żadnych mocy umysłowych ( Psalm 146: 4 ), nie ma nic wspólnego z niczym na ziemi ( Kaznodziei 9: 6 ), nie żyje ( 2 Król. 20: 1 ), czeka w grobie ( Hioba 17:13 ) i nie kontynuuje ( Hioba 14: 1 , 2 ).

Wynalazek Szatana
Dowiedzieliśmy się w pytaniach 11 i 12, że Szatan wymyślił naukę, że umarli żyją. Reinkarnacja, channeling, komunikacja z duchami, kult duchowy i „nieśmiertelna dusza” są wynalazkami Szatana, jednym celem jest przekonanie ludzi, że kiedy umrzesz, nie jesteś naprawdę martwy. Kiedy ludzie wierzą, że umarli żyją, „duchy diabłów, działające cuda” ( Objawienie 16:14 ) i udając duchy umarłych są w stanie oszukać i sprowadzić ich na manowce praktycznie w 100% przypadków ( Ew. Mateusza 24:24 ).

18. Czy jesteś wdzięczny za Biblię, która mówi nam prawdę na ten delikatny temat śmierci?

Odpowiedź:   ………………………………


Pytania do myślenia


1. Czy złodziej na krzyżu nie poszedł z Chrystusem do raju w dniu śmierci?

Nie. W niedzielę rano Jezus powiedział do Maryi: „Jeszcze nie wstąpiłem do Ojca Mojego” ( Ew. Jana 20:17 ). To pokazuje, że Chrystus nie poszedł do nieba po śmierci. Ważne jest, aby pamiętać, że interpunkcja, którą widzimy dzisiaj w Biblii, nie jest oryginalna, ale została dodana wieki później przez tłumaczy. Przecinek w Ew. Łukasza 23:43 byłby lepiej umieszczony po słowie „dzisiaj” niż wcześniej, tak więc fragment ten brzmi: „Zaprawdę, powiadam wam dzisiaj, będziecie ze Mną w Raju”. werset, który ma sens w najbliższym kontekście, brzmi: „Mówię wam dzisiaj – kiedy wydaje się, że nie mogę nikogo ocalić, kiedy Ja sam jestem ukrzyżowany jako przestępca – daję wam dzisiaj pewność, że będziecie ze mną w Raju. ”Królestwo Chrystusa chwały zostanie ustanowione w Jego drugim przyjściu (Mateusza 25:31 ), a wybrani sprawiedliwi podczas wieku ewangelii wejdą do niego w tym czasie ( 1 Tesaloniczan 4: 15–17 ), a nie po śmierci.

2. Czy Biblia nie mówi o „nieśmiertelnej”duszy?

Nie. Nieśmiertelna dusza nie jest wymieniona w Biblii. Słowo „nieśmiertelny” znajduje się tylko raz w Biblii i odnosi się do Boga ( 1 Tymoteusza 1:17 ).

3. W chwili śmierci ciało powraca do prochu, a duch (lub oddech) wraca do Boga. Ale dokąd idzie dusza?

Nigdzie nie idzie. Zamiast tego po prostu przestaje istnieć. Dwie rzeczy muszą zostać połączone, aby stworzyć duszę: ciało i oddech. Kiedy oddech się oddala, dusza przestaje istnieć, ponieważ jest połączeniem dwóch rzeczy. Kiedy wyłączasz światło, dokąd idzie światło? Nigdzie nie idzie. Po prostu przestaje istnieć. Dwie rzeczy muszą się połączyć, aby stworzyć światło: żarówka i prąd. Bez połączenia światło jest niemożliwe. Tak z duszą; chyba że ciało i oddech są połączone, nie może być duszy. Nie ma czegoś takiego jak „bezcielesna dusza”.

4. Czy słowo „dusza” oznacza cokolwiek innego niż żywa istota?

Tak. Może to również oznaczać (1) samo życie lub (2) umysł lub intelekt. Bez względu na to, jakie jest zamierzone znaczenie, dusza nadal jest połączeniem dwóch rzeczy (ciała i oddechu) i 
przestaje istnieć w chwili śmierci.

5. Czy możesz wyjaśnić Ew. Jana 11:26: „Kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze”?

Nie odnosi się to do pierwszej śmierci, którą wszyscy ludzie umierają ( Hebrajczyków 9:27 ), ale do drugiej śmierci, którą umierają tylko niegodziwcy i od której nie ma zmartwychwstania ( Objawienie 2:11 ; 21: 8 ).

6. Ew. Mateusza 10:28 mówi: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale nie mogą zabić duszy”. Czy to nie dowodzi, że dusza jest nieśmiertelna?

Nie. Dowodzi czegoś przeciwnego. Ostatnia połowa tego samego wersetu dowodzi, że dusze umierają. Mówi: „Raczej bójcie się Tego, który jest w stanie zniszczyć zarówno duszę, jak i ciało w piekle”. Słowo „dusza” oznacza tutaj życie i odnosi się do życia wiecznego, które jest darem ( Rzymian 6:23 ), który zostanie przekazany sprawiedliwy w ostatnim dniu ( Ew. Jana 6:54 ). Nikt nie może odebrać życia wiecznego, które Bóg obdarza. (Zob. Także Ew. Łukasza 12: 4 , 5 ).

7. Czy 1 List Piotra 4: 6 nie mówi, że ewangelia była głoszona zmarłym?

Nie. Mówi, że ewangelia była „głoszona” tym, którzy „umarli”. Oni są teraz martwi, ale ewangelia „była” im głoszona, gdy jeszcze żyli.

„Jeśli będziecie trwać w moim słowie…”


Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

(Ew.Jana 8:31-32)

Greckie słowo {men’-o} oznaczające „trwać”, którego Jezus używa tutaj, oznacza dosłownie „pozostać”, lub „czekać”. Tak więc Jezus mówi wierzącym, aby pozostali w Słowie Bożym, pozwalając im zanurzyć się w ich umysłach i kształtować ich życie. Ale na co czekać? Autor Listu do Hebrajczyków mówi o oczekiwaniu, tylko on nazywa to „wiarą”. „Wiara jest zapewnieniem rzeczy, na które ma nadzieję” – pisze – „przekonanie o rzeczach niewidocznych” (Hebrajczyków 11: 1). Apostoł Paweł mówi także o oczekiwaniu, tylko on nazywa to „nadzieją”. Mówiąc o nadziei na nasze odkupienie i ostatecznej chwale jako synów Bożych, mówi: „Nadzieja, która jest widziana, nie jest nadzieją. Bo kto ma nadzieję na to, co widzi? Ale jeśli mamy nadzieję na to, czego nie widzimy, czekamy na nią z cierpliwością ”(Rzymian 8: 23-25).

Prawdziwy Uczeń Jezusa

Tutaj Jezus dokonuje rozróżnienia między fałszywymi uczniami a prawdziwymi uczniami. Kontrast ten sprawia, że ​​używa tego wyrażenia: „ Jeśli trwacie w moim słowie ”. Oto kilka synonimów tego słowa: przestrzegaj, bądź posłuszny, obserwuj, podążaj, trzymaj się, dostosowuj się, postępuj zgodnie z, uważaj, akceptuj, uznają, szanują, odraczają przyjęcie lub działanie zgodnie z.

Dlatego to przesłanie jest zaproszeniem Jezusa, aby stać się Jego prawdziwymi uczniami. Jak to wygląda być prawdziwym uczniem Jezusa? Co on ma na myśli, mówiąc: „trwajcie w moim słowie?” Myślę, że ten pomysł bycia uczniem jest najlepiej podsumowany w Ewangelii Mateusza 4:19, kiedy Jezus powiedział: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”.

Podążając za Jezusem

Bycie prawdziwym uczniem zaczyna się od zaangażowania na poziomie umysłu, by iść za Jezusem. Po prostu mówi: „Pójdź za mną”. Właściwie zaprasza nas do uznania jego słowa i zaakceptowania go jako prawdy; wierzyć na tyle, by za nim podążać i badać go bardziej. To nie jest prośba o dostosowanie się do systemu religijnego lub dołączenie do pewnego kościoła, to wezwanie do naśladowania Jezusa i ufania jego słowu. Oznacza to, że przyjmujemy Jezusa za to, za kogo się podaje, i ufamy Mu, a nie komuś innemu. Kwestią jest kwestionowanie przedmiotu naszej wiary. Czy to w samym sobie? Czy ktoś inny ?Czy moja wiara płynie na stosunki w mojej rodzinie?W mojej pracy itp . Możemy brać przykład z pierwszych uczniów Jezusa.Zostawili wszystko co mieli, odeszli od pracy którą wykonywali.Zostawili sieci rybackie i poszli za nim.! (Ew.Mateusza 1:14-20)

Zadając te pytania, możemy odkryć, czy nasza wiara jest bezpośrednio powiązana z Jezusem, czy nasze powiązanie zależy od czegoś lub kogoś innego. Wiemy, że podążamy za Jezusem, kiedy nasza wiara jest bezpośrednio połączona z Nim, a nie w jakimś ogniwie łańcucha. Tak więc Jezus mówi: „Pójdź za mną”. Jeśli łańcuch pęknie, czy nadal jesteś połączony z Jezusem i podążasz za nim?

Zmieniony przez Jezusa

Bycie prawdziwym uczniem Jezusa charakteryzuje się również transformacją na poziomie serca przez Jezusa. Kiedy nasza wiara spoczywa w Jezusie, jego duch zaczyna zmieniać sposób myślenia i działania. Zmienia nasze serca. Dlatego powiedział: „Pójdź za mną, a ja cię uczynię…” To jest jego dzieło w nas, jak wyjaśniono w Ezechielu 36:26 . Nie jesteśmy w stanie zmienić naszych serc kamiennych w serca cielesne, ale Jezus działa w nas tak, jak pozwalamy mu na to. Gdy trwamy w Jego słowie, On zmienia nasze serca. Daje nam nowe spojrzenie, nowy umysł, nowe ambicje.

Zobowiązany do misji Jezusa

Stawanie się prawdziwymi uczniami Jezusa wymaga także zmiany stylu życia – poświęcenia się misji Jezusa. Gdy Jezus wezwał swoich uczniów, aby poszli za Nim, powiedział także, że uczyni ich rybakami ludzi. Taka jest misja Jezusa, aby ludzi nieznających Boga i jego syna uczynić uczniami jego .Zapoznać ich z obietnicą i nadzieją jaką nam pozostawił.Która na pewno się wypełni

Po zmartwychwstaniu, Jezus zlecił swoim uczniom pewne zadanie do wykonania zanim odejdzie z ziemi.Aby dokończyli to co rozpoczął ,powiedział im także , że ma władzę nad wszystkim. Potem rzekł im, opierając się na autorytecie Ojca swego, aby poszli i czynili uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i nauczali ich, aby czynili to samo ( Mt 28,19-20 ). Uczynienie uczniów jest misją Jezusa.

Jako prawdziwi uczniowie Jezusa jesteśmy wezwani do zmiany stylu życia i przyjęcia jego misji jako naszej misji. Oznacza to, że skoro nasza wiara jest zakotwiczona w Jezusie, łączymy się z ludźmi relacyjnie i pomagamy im wierzyć w Jezusa. Oznacza to, że chodzimy z ludźmi i pozwalamy Jezusowi używać nas do demonstrowania mocy ewangelii w codziennym życiu.

To jest to, co chce przestrzegać w swoim słowie. Podążasz za Jezusem, przyjmując jego słowo jako prawdę i zakotwiczając w nim swoją wiarę. Jesteś zmieniany przez Jezusa; pozwalając Duchowi przemienić twoje serce i umysł, twoje myśli i twoje działania. A kiedy wzrastacie w jego słowie, akceptujecie misję twórcy uczniów.

Poznaj Jezusa i doświadczaj wolności

W Ewangelii Jana 8:31 Jezus mówi do ludzi, którzy w Niego uwierzyli. Wyjaśnił im, że jeśli będą trwać w Jego słowie, poznają prawdę i doświadczą wolności.

„ Jeśli trwać będziecie w moim słowie, prawdziwie jesteście moimi uczniami,  a poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”   ( Jana 8: 31a-32 )

Pojawia się kilka pytań. Po pierwsze, od czego jesteśmy uwolnieni? Po drugie, co możemy zrobić? Taka właśnie była reakcja tych ludzi.

Śmierć lub wolność

Musimy spojrzeć na to w szerszym kontekście, który znajduje się w Ewangelii Jana 8:24- „ Powiedziałem ci, że umrzesz w swoich grzechach, bo jeśli nie uwierzysz, że ja jestem, to umrzesz w swoich grzechach. „Jezus przedstawia drzwi pierwsze: jeśli nie ufasz Mu tylko jako swojemu zbawicielowi i Bogu, umrzesz w swoim grzechu; która jest wieczną śmiercią. Drzwi numer dwa to wolność; wolność od konsekwencji grzechu i wolność od kontroli grzechu.

Jezus przedstawia tylko dwie opcje.Faryzeusze i uczeni w piśmie
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: „Wolni będziecie”? (Ew. Jana 8:33 )

Próbują się usprawiedliwić. Robimy to samo. Próbujemy zignorować prawdziwy problem, jakim jest grzech, i szukamy sposobu, aby się usprawiedliwić. Urodziłem się jako wolny w swoim kraju. Urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej. Jestem członkiem kościoła od wielu lat. Mam świadectwo o kościele. Jestem całkiem niezłą osobą.Mam reputację i status itp. Istnieją niezliczone rzeczy, których używamy, aby się usprawiedliwić, ale nie będę działać. To albo życie wieczne, albo wieczna śmierć. Stań się prawdziwym uczniem Jezusa przez autentyczną wiarę w Niego lub szukaj innego usprawiedliwienia się i umrzyj w swoich grzechach.!


Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze.Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki.Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca» „(Ew.Jana 8: 34-38)

Każdy, kto praktykuje grzech, jest niewolnikiem grzechu, ale jeśli Syn was wyzwoli, jesteście naprawdę wolni! List do Rzymian 6:23 przypomina nam, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darmowym darem Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jako niewolnik grzechu zapłatą jest wieczna śmierć, ale Bóg daje nam życie wieczne przez wiarę w Jezusa.

Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Kiedy wasza wiara spoczywa całkowicie w Nim jako Zbawicielu i Panu, uwalnia was od konsekwencji grzechu, dając wam życie wieczne. Uwalnia cię od kontroli grzechu, dając ci swojego Ducha. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni.

Chcę podkreślić, że kiedy Jezus mówi o byciu prawdziwym uczniem, nie mówi o dwóch różnych poziomach chrześcijan. Prawdziwy uczeń jest tylko jeden i można go rozpoznać. Jesteś albo prawdziwym chrześcijaninem, albo nie; prawdziwy uczeń, czy nie. Tylko prawdziwy chrześcijanin, który jest prawdziwym uczniem, może poznać i doświadczyć prawdziwej wolności, o której mówi Jezus.

Żyjemy naszym życiem, aby zdobyć wolność. Chcemy wolności w realizacji naszych marzeń. Chcemy, aby wolność była szczęśliwa. Co to znaczy być wolnym lub być w pełni wolnym? John Piper ujął to w ten sposób: „ Jesteś w pełni wolny, gdy masz pragnienie, zdolność i możliwość robienia tego, co nie pozostawia ci żalu na zawsze”   . Wielu ludzi żyje tym, co ich zdaniem jest stylem życia bez żalu, ale czy nie będzie żalu za całą wieczność? Tylko prawdziwy uczeń Jezusa może doświadczyć życia, które na zawsze cię opuści.

Na zakończenie spójrzmy na słowa apostoła Pawła, prawdziwego ucznia Jezusa, który opuścił to wszystko na polu. Wyszedł z tego świata, aby wejść w wieczność bez żalu.


Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze Filipian 3: 7-9 )